Vacature projectmedewerker IPB

Het IPB zoekt een medewerker voor het project ‘IPB TOEKOMST. The National Laity Counsel preparing the Future'.

Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad werd 50 jaar geleden opgericht door de Bisschoppenconferentie als advies- en overlegorgaan van leken in de Vlaamse Kerk. Dit jubileum is een goed moment om terug te blikken en een balans op te maken, stil te staan bij vandaag en tegelijk lijnen uit te zetten voor de toekomst. Wat is de rol van het IPB? Hoe kunnen leken betrokken worden bij het beleid van de Kerk? En breder nog: wat is de plaats en de opdracht van de leek in de Kerk, zowel lokaal als op andere niveaus in Vlaanderen en daarbuiten?

Taakomschrijving

Het IPB zoekt een medewerker voor het project 'IPB TOEKOMST'. Hij/zij zal een survey opzetten waarbij de Vlaamse bisschoppen, de leden van het IPB-Forum en andere representatieve betrokkenen bevraagd worden over de huidige rol en positie van het IPB en over de verwachtingen naar de toekomst. Hij/zij bevraagt ook lekenfora in het buitenland op hun functioneren. Deze data worden geconfronteerd met kerkelijke documenten enerzijds en met ervaringen uit de geschiedenis van het IPB anderzijds. Het is de bedoeling hieruit dan krachtlijnen en concrete stapstenen te halen voor de toekomst van het IPB en bij te dragen tot de (internationale) visieontwikkeling over de rol van de leek in de Kerk.
De projectmedewerker wordt in het hele traject bijgestaan door een stuurgroep van IPB-leden en externe experten.

Profiel

  • Je hebt een pastorale of theologische vorming genoten.
  • Je bent een kerkbetrokken christen in de rooms-katholieke traditie met een open visie.
  • Je bent bereid om avondwerk te doen en op verplaatsing te gaan.
  • Je hebt ervaring met of kennis van de Vlaamse Kerk en het pastorale veld.

Vaardigheden

  • Je hebt communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
  • Je kan groepsbijeenkomsten organiseren en leiden.
  • Je kan zelfstandig werken en je bent tegelijk een goede teamspeler.
  • Je toont zin voor initiatief en je kan mensen motiveren.
  • Je hebt onderzoeksvaardigheden zoals het analyseren en synthetiseren van een veelheid aan gegevens. Ervaring met het opstellen en verwerken van vragenlijsten of enquêtes zijn bijkomende troeven.
  • Je hebt voldoende kennis van de Engelse taal om internationaal informatie te verzamelen.

Ons aanbod

Wij bieden een halftijds tewerkstelling met een contract voor 2 jaar (bij voorkeur) of voltijds voor 1 jaar (onmiddellijke indiensttreding mogelijk). Aangepaste verloning (gekoppeld aan het diploma) en onkostenvergoeding.

Solliciteren bij Christa Damen, voorzitter IPB, Guimardstraat 1, 1040 Brussel of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. , voor 8 maart 2019.

Meer info over het project bij Christa Damen, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. , of bij Carine Devogelaere, coördinator IPB,  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

 

Forum 1 december 2018

Kunst in de kerk

Persartikel op Kerknet


(Zie ook onder de rubriek 'Thema's - Kunst in de kerk')

 

Omgaan met psychische kwetsbaarheid

Omgaan met psychische kwetsbaarheid. Adviezen IPB-Bureau

Mensen die psychisch lijden: hoe gaan we daar als christen mee om?
Inleiding door prof. dr. Stephan Claes en prof. dr. A. Liégeois

Persartikel Kerknet Forum 6 oktober 2018

 

Jaarverslag september 2017-september 2018

Graag bezorgen wij u een jaaroverzicht van de activiteiten van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad, het lekenoverlegorgaan van de Vlaamse katholieke Kerk. Het IPB-overleg gebeurt tijdens de trimestriële Forumbijeenkomsten en in de maandelijkse Bureauvergaderingen. Dit zijn plaatsen en tijden van ontmoeting, bemoediging en bevraging. De behandelde thema's spelen in op de actualiteit in Kerk en samenleving of op specifieke vragen en bekommernissen die door de leden of door externen gesignaleerd worden. De concrete doelstelling van een Forumbijeenkomst kan verschillen naargelang het onderwerp. Soms gaat het over informatie en visievorming, soms over het verkennen van nieuwe wegen of over het blootleggen van knelpunten en formuleren van adviezen. Deze laatste kunnen gericht zijn aan de verantwoordelijken in Kerk of samenleving, aan medechristenen of mensen uit de eigen organisaties en groepen of aan de brede samenleving. Van elk Forum leest u een kort verslagje in deze brochure. De uitgebreide versie werd gepubliceerd in ons tijdschrift Transparant.

Op pagina 13 en volgende vindt u een verslag van de andere activiteiten van het voorbije werkjaar, waarin u onder andere kan lezen dat Josian Caproens voorzitter werd van het Europees Lekenforum.

U krijgt ook een overzicht van de financies van 2017, een blijvende bekommernis voor de toekomst.

We eindigen op de laatste bladzijde met een vooruitblik op het nieuwe werkjaar en een uitnodiging om alvast 6 juni 2020 in uw agenda te schrijven. Dan verwachten we u op de viering van ons 50-jarig bestaan.

Dit JAARVERSLAG kan als boekje worden uitgeprint.