Nieuwe Kerkgezichten tijdens en na de pandemie

Zaterdag 5 december vergaderde het Interdiocesaan Pastoraal Beraad online over ‘Nieuwe Kerkgezichten tijdens en na de pandemie’. Met 60 deelnemers luisterden we naar een input vanuit 3 verschillende invalshoeken: gemeenschapsvorming, communicatie en liturgie. Tijdens de bezinning keken we naar een kort filmpje over kerkopbouw van Peter Biesbrouck. Daarna was het de beurt aan Koen Vlaeminck over digitale communicatie. Hij riep op om voldoende expertise op te bouwen in de Kerk om de digitale mogelijkheden te kunnen benutten. Maar er is ook reflectie nodig omdat die nieuwe media zowel kansen bieden als vragen oproepen. Hij nam ons ook mee naar de kerkelijke portaalsite Kerknet en liet zien hoe die werkelijk functioneert als een kerkportaal waarlangs mensen kunnen binnenkomen en genieten van zowel nieuwsberichten als van een inhoudelijk aanbod. Zijn vraag aan ons was: op welke zoekopdracht moet Kerknet een antwoord bieden? Welke doelgroep en met welk aanbod?

Daarna kwam Bart Paepen ons vertellen hoe het bisdom Antwerpen in de voorbije maanden heeft ingezet op digitale communicatie. Sinds de eerste lockdown in maart kreeg de bisschop de kans om als herder aanwezig te komen in heel zijn bisdom. Hij ging voor in de livestream eucharistie, hij sprak mensen moed in en bad samen met hen. In de paastijd werd het dagelijkse Bidden aan tafel gelanceerd. Een eenvoudige formule waarbij deelnemers werden uitgenodigd om, zoals hun bisschop, thuis aan tafel te gaan zitten voor een moment van bezinning en gebed. Dat werd telkens afgesloten door samen het glas te heffen. Op die manier werd het gebed thuis veel meer deel van het gewone leven. Daarnaast waren er ook heel veel initiatieven die verdieping aanboden. Voor Bart Paepen is de grote uitdaging voor de toekomst hoe we aan digitale evangelisatie kunnen doen. Hoe kunnen we ook mensen die verder van de Kerk staan interesseren in de Blijde Boodschap?

Na een korte pauze waarin we deze keer zelf voor koffie moesten zorgen, gingen we in 8 kleine groepen met elkaar in gesprek. We wisselden er uit over wat we gehoord hadden en wat we zelf beleefden in de voorbije maanden. We deelden initiatieven en ontdekkingen. En we reflecteerden samen over de kansen en de vragen van de nieuwe vormen om Kerk te zijn. Uit de poll aan het einde van de voormiddag bleek dat de leden het thema en de inbreng positief evalueerden. We zijn de digitale wereld dan ook dankbaar dat deze Forumbijeenkomst kon plaatsvinden, al hopen we dat we elkaar de volgende keer weer echt kunnen ontmoeten.

Zie ook het artikel op Kerknet.

 

Forum 3 oktober 2020

Op zaterdag 3 oktober vergaderde het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) in Antwerpen. Het was meteen de eerste bijeenkomst van een nieuwe mandaatperiode en ongeveer een derde van de leden was nieuw. Voorzitter Christa Damen verwelkomde iedereen na een onderbreking van een half jaar en gaf voor de nieuwkomers kort aan waarvoor het IPB staat.

Ondanks de beperkingen door de coronamaatregelen startte de bijeenkomst na de bezinning met een uitwisseling in kleine groepjes. Thema van het Forum was een reflectie over een rechtvaardige en integraal ecologische samenleving. Wat kan de sociale leer van de Kerk ons leren in de COVID-19-crisis? Aan de deelnemers werd gevraagd welke nieuwe vormen van diaconie zij zagen ontstaan tijdens de voorbije maanden en wat ze hadden gemist. Naast de meer algemeen gekende initiatieven zoals burenhulp en zorg voor kwetsbare kinderen, werden heel particuliere acties en samenwerkingsverbanden zichtbaar.

Professor Johan Verstraeten gaf daarna een aantal principes die kunnen helpen om in de huidige situatie het ZIEN en OORDELEN om te zetten in concreet HANDELEN. Hij putte daarvoor niet enkel uit het compendium van de sociale leer van de Kerk maar ook uit de encycliek Laudato Si’. Elke context en tijd vraagt om een nieuwe onderscheiding van de tekenen van de tijd in het licht van het evangelie. Hij schetste 6 belangrijke principes die vertrekken vanuit de liefde als evangelische grondhouding.

De menselijke waardigheid van elke mens en dit niet zozeer als individu maar als gemeenschapswezen. Bij uitbreiding gaat het hier ook over de mens in verbondenheid met de hele werkelijkheid en over respect voor de dieren en de natuur.

Het algemeen welzijn primeert op het eigenbelang. Dat houdt de universele bestemming van de goederen in waarbij privébezit een middel is en geen doel op zich. De optie voor de armen is meer dan liefdadigheid. Ze maakt hen tot subjecten van hun eigen geschiedenis. En voor paus Franciscus maakt het ecologisch welzijn deel uit van het algemeen welzijn.

Rechtvaardigheid onder zijn verschillende vormen: de ruilrechtvaardigheid die eerlijke prijzen geeft aan goederen en diensten, de contributieve en de distributieve rechtvaardigheid waardoor iedereen aan de samenleving kan participeren.

Solidariteit of de deugd van burgerschap. God verbindt ons als mensen met elkaar en met de hele schepping.

Subsidiariteit met een belangrijke rol voor alle spelers in het middenveld.

Het voorzorgprincipe en de zorg voor de toekomstige generaties. Wanneer objectieve informatie suggereert dat ernstige en onomkeerbare schade kan worden veroorzaakt, moet een project worden opgeheven of gewijzigd, zelfs indien er geen onbetwistbaar bewijs is.

Verstraeten eindigde met een warme oproep om deze principes handen en voeten te geven in ons handelen. Het dicasterie voor de integrale menselijke ontwikkeling in Rome heeft in dit verband 7 doelstellingen geformuleerd die terug te vinden zijn op de website van Ecokerk.

In het vraaggesprek dat volgde, gaven de deelnemers blijk van een sterke betrokkenheid en klonken een aantal heel concrete suggesties. Velen namen dan ook ideeën mee naar huis om ze daar verder te verspreiden en om te zetten in actie. Bisschop Lode Van Hecke riep ook op om de online-bevraging Kerk en christenen in coronatijden in te vullen. Op die manier kunnen we bijdragen tot de beleidskeuzes van de bisschoppen in deze crisistijd.

Attachments:
Download this file (IPB Sociale leer 2020.ppt)PowerPoint Johan Verstraeten391 Kb
 

_____

Betrokken in dialoog

Feestelijke viering 50 jaar Interdiocesaan Pastoraal Beraad

Graag heten we leden, oud-leden en sympathisanten welkom op ons jubileum. Tijdens de voormiddagzitting staan we stil bij verleden, heden en toekomst. Daarna is er kans om elkaar te ontmoeten tijdens een receptie en een wandelbuffet.

Deze feestviering wordt verplaatst naar zaterdag 5 juni 2021.

Meer info volgt nog.