Op zaterdag 3 oktober vergaderde het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) in Antwerpen. Het was meteen de eerste bijeenkomst van een nieuwe mandaatperiode en ongeveer een derde van de leden was nieuw. Voorzitter Christa Damen verwelkomde iedereen na een onderbreking van een half jaar en gaf voor de nieuwkomers kort aan waarvoor het IPB staat.

Ondanks de beperkingen door de coronamaatregelen startte de bijeenkomst na de bezinning met een uitwisseling in kleine groepjes. Thema van het Forum was een reflectie over een rechtvaardige en integraal ecologische samenleving. Wat kan de sociale leer van de Kerk ons leren in de COVID-19-crisis? Aan de deelnemers werd gevraagd welke nieuwe vormen van diaconie zij zagen ontstaan tijdens de voorbije maanden en wat ze hadden gemist. Naast de meer algemeen gekende initiatieven zoals burenhulp en zorg voor kwetsbare kinderen, werden heel particuliere acties en samenwerkingsverbanden zichtbaar.

Professor Johan Verstraeten gaf daarna een aantal principes die kunnen helpen om in de huidige situatie het ZIEN en OORDELEN om te zetten in concreet HANDELEN. Hij putte daarvoor niet enkel uit het compendium van de sociale leer van de Kerk maar ook uit de encycliek Laudato Si’. Elke context en tijd vraagt om een nieuwe onderscheiding van de tekenen van de tijd in het licht van het evangelie. Hij schetste 6 belangrijke principes die vertrekken vanuit de liefde als evangelische grondhouding.

De menselijke waardigheid van elke mens en dit niet zozeer als individu maar als gemeenschapswezen. Bij uitbreiding gaat het hier ook over de mens in verbondenheid met de hele werkelijkheid en over respect voor de dieren en de natuur.

Het algemeen welzijn primeert op het eigenbelang. Dat houdt de universele bestemming van de goederen in waarbij privébezit een middel is en geen doel op zich. De optie voor de armen is meer dan liefdadigheid. Ze maakt hen tot subjecten van hun eigen geschiedenis. En voor paus Franciscus maakt het ecologisch welzijn deel uit van het algemeen welzijn.

Rechtvaardigheid onder zijn verschillende vormen: de ruilrechtvaardigheid die eerlijke prijzen geeft aan goederen en diensten, de contributieve en de distributieve rechtvaardigheid waardoor iedereen aan de samenleving kan participeren.

Solidariteit of de deugd van burgerschap. God verbindt ons als mensen met elkaar en met de hele schepping.

Subsidiariteit met een belangrijke rol voor alle spelers in het middenveld.

Het voorzorgprincipe en de zorg voor de toekomstige generaties. Wanneer objectieve informatie suggereert dat ernstige en onomkeerbare schade kan worden veroorzaakt, moet een project worden opgeheven of gewijzigd, zelfs indien er geen onbetwistbaar bewijs is.

Verstraeten eindigde met een warme oproep om deze principes handen en voeten te geven in ons handelen. Het dicasterie voor de integrale menselijke ontwikkeling in Rome heeft in dit verband 7 doelstellingen geformuleerd die terug te vinden zijn op de website van Ecokerk.

In het vraaggesprek dat volgde, gaven de deelnemers blijk van een sterke betrokkenheid en klonken een aantal heel concrete suggesties. Velen namen dan ook ideeën mee naar huis om ze daar verder te verspreiden en om te zetten in actie. Bisschop Lode Van Hecke riep ook op om de online-bevraging Kerk en christenen in coronatijden in te vullen. Op die manier kunnen we bijdragen tot de beleidskeuzes van de bisschoppen in deze crisistijd.

Attachments:
Download this file (IPB Sociale leer 2020.ppt)PowerPoint Johan Verstraeten391 Kb