Forum 7 maart 2009

Het IPB buigt zich over geloofscommunicatie

forum_7_maart_2009_josian

Het IPB (Interdiocesaan Pastoraal Beraad) wil zich de komende maanden buigen over hoe geloofscommunicatie in de hedendaagse Vlaamse samenleving kan bevorderd worden.Tijdens het beraad van 7 maart bracht Stijn Van den Bossche een analyse waarbij hij het kader schetste waarbinnen dit proces zich kan afspelen. Van den Bossche is algemeen secretaris van de Interdiocesane Commissie voor Catechese. Hij stelde dat de geloofscommunicatie ons gemakkelijk op het verkeerde been kan zetten. Het gaat immers niet om het doorgeven van iets zoals de leer van het geloof. Maar het is God die zich openbaart aan de mens. Daarom verkiest hij de term catechese, wat niet beperkt mag blijven tot de catechismus. Catechese omschrijft hij als “alles wat bijdraagt om de ontmoeting met Jezus Christus in de Kerkgemeenschap mogelijk te maken en te begunstigen”.

Belangrijk is dat we gaan beseffen dat er een omslag is gebeurd van christenheid naar een cultuur waar het christen-zijn niet langer vanzelfsprekend is. “Christen word je niet langer door geboorte, maar door bekering”. En dat heeft consequenties voor onze catechese of geloofscommunicatie aldus Van den Bossche. Zij mag niet langer beperkt blijven tot kinderen en gezien worden als ‘lering’, maar zij moet zich richten tot allen die christen willen worden door initiatie in het geloof en in de kerk. “We moeten christenen toerusten, los van hun leeftijd. Een overgangsproces dat in Vlaanderen nog niet aanvaard is.”

In die nieuwe situatie speelt de kerkgemeenschap een voorname rol, de kerkervaring is in die context immers de eerste catechese. De catechese is bijgevolg de verantwoordelijkheid van de hele christelijke gemeenschap. Die visie is in Frankrijk, dat al veel langer volledig is geseculariseerd, al veel grondiger uitgewerkt en toegepast. Zo gebeurt de catechese er op het ritme van de verschillende fasen van het leven. De eerste verkondiging is er bijvoorbeeld een antwoord op vragen die mensen vanuit hun levenssituatie stellen. De stellingen van Van den Bossche zorgden voor een levendige gedachtewisseling.

Naast deze theoretische insteek waren er ook nog drie praktijkervaringen. Hilde Pex van de Leuvense Sint-Antoniusparochie schetste de ervaringen met geloofscommunicatie in een keuzeparochie. Ludo Vangilbergen had het over de kansen en moeilijkheden in een gelovig gezin. Terwijl Griet Peeters de aanwezigen liet delen in haar ervaringen met geloofscommunicatie in de KLJ (Katholieke Landelijke Jeugd).

 

Het Forum nam ook afscheid van Mgr. Paul Van den Berghe die vele jaren bisschopreferendaris van het IPB was. Aan de hand van typeringen door de verschillende voorzitters waarmee de oud-bisschop van Antwerpen samenwerkte, schetste de huidige voorzitter een indringend beeld van een kritische, maar warmmenselijke IPB-bisschop.

 (Zie verder onder de rubriek ‘Archief – Geloofscommunicatie’)