Forum 13 maart 2010

IPB beraad over armoedeludo_horemans_president_eapn_en_voorzitter_josian_caproens

Zaterdagvoormiddag 13 maart hield het Interdiocesaan Pastoraal Beraad een overleg over het thema armoede. Ludo Horemans, president van EAPN (Europees Netwerk Armoedebestrijding) schetste in zijn inleiding het belang van een structurele aanpak van armoede. Veel sociale regelgeving gebeurt op Europees niveau. Het is dus noodzakelijk om armoedebestrijding op de Europese agenda te krijgen en de politici te sensibiliseren voor dit thema. EAPN doet dit door empowerment van mensen en gemeenschappen in armoede en door concrete politieke voorstellen te formuleren. Maar EAPN rekent op de steun van burgers uit de verschillende landen die op lokaal niveau opkomen voor mensen in armoede en het thema onder de aandacht brengen van de beleidsmakers.

Vele leden van het IPB zijn hierbij op een of andere manier betrokken. Heel wat christelijke organisaties en lokale geloofsgemeenschappen hebben oog voor deze problematiek. Vanuit het beraad klonk de oproep om waar mogelijk armoedebestrijding uitdrukkelijk en altijd opnieuw op de agenda te zetten. Er was ook een vraag om de evangelische inspiratie en de Bijbelse gronden van onze inzet te verdiepen. Bestrijding van armoede is immers een wezenlijk element van de christelijke diaconie en staat als het ware in ons christelijk missionstatement.
In de komende weken zal op Europees niveau een beleidsverklaring goedgekeurd worden die de krijtlijnen uitzet voor de volgende jaren. Het IPB vraagt uitdrukkelijk aan de politici om in deze nieuwe strategie ‘Europa 2020′ concrete doelen uit te werken om een einde te maken aan armoede en sociale uitsluiting.
Het IPB drukt haar dank en waardering uit voor de inzet die er al gebeurt zowel op Europees niveau als op lokaal vlak  vanuit de vele organisaties en bewegingen die opkomen voor mensen in armoede.

Onze verklaring

Vanuit haar evangelische bewogenheid wil het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) de doelstellingen van het EAPN (Europees Netwerk Armoedebestrijding) ivm. armoede en sociale uitsluiting in het kader van de nieuwe strategie Europa 2020 van de Europese Unie ondersteunen.
Dat er in de nieuwe strategie uitdrukkelijk aandacht gaat naar armoede en sociale uitsluiting is een goede zaak en dat moet behouden blijven. Maar we vinden het belangrijk dat de thematiek voldoende breed bekeken wordt in het kader van sociale zekerheid, meer bepaald met betrekking tot minimumuitkeringen en op het vlak van gezondheidszorg en tewerkstelling.
Mens en planeet moeten vooraan staan, vóór de economie. De economie moet ten dienste staan van de mensen en niet omgekeerd. We pleiten voor een Europa waar de sociale cohesie wordt versterkt. Het gaat om de groei van een menswaardig bestaan.

Waar mensen gedoemd zijn om in grote armoede te leven,
worden de fundamentele rechten van de mens geschonden.
Zich verenigen om die grondrechten te doen respecteren, is een heilige plicht.

(Joseph Wresinski 17 oktober 1987 – Trocadero, Parijs – Mensenrechtenplein)

(Zie verder onder de rubriek ‘Archief – Armoede’)