Gezamenlijke oproep IPB-CIL ‘Vrouwen in kerk en samenleving’

Oproep van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) en de Conseil Interdiocésain des Laïcs (CIL) in opvolging van de gemeenschappelijke studiedag over de inzet van vrouwen in kerk en samenleving op 28 november 2009.

  1. Vele vrouwen engageren zich in een grote verscheidenheid van taken en diensten in kerk en samenleving. Geef hen erkenning voor wat ze doen.
  2. Vrouwen en mannen bouwen samen de Kerk op. Hun complementariteit is een rijkdom. Zorg voor een goede genderbalans op alle niveaus.
  3. Waar vrouwen en mannen over gelijke competenties beschikken: geef hen gelijke kansen bij het invullen van verantwoordelijke functies.
  4. Vrouwen en mannen drukken zich verschillend uit. Laat vrouwen evenredig aan het woord op het publieke forum en in de media.
  5. Vrouwen worden door het moederschap nog dikwijls uitgesloten op sociaal en professioneel vlak. Pleit bij de politici voor gelijke mogelijkheden.

Wij vragen om deze 5 punten waar mogelijk is te verspreiden en ze zelf ook om te zetten in daden. Daartoe wensen wij u de creativiteit van Gods Geest. Alleen sámen kunnen we het Rijk Gods realiseren.

 

Appel de l’Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) et du Conseil Interdiocésain des Laïcs (CIL) suite à leur journée d’études commune “Femmes en responsabilité dans l’Eglise et dans la société” du 28 novembre 2009.

  1. De nombreuses femmes s’engagent au travers d’une grande diversité de tâches et de services dans l’Eglise et dans la société. Donnons-leur la reconnaissance qu’elles méritent.
  2. Des femmes et des hommes construisent ensemble l’Eglise. Leur complémentarité constitue une richesse. Veillons à un bon équilibre des genres à tous les niveaux.
  3. Lorsque des femmes et des hommes disposent des mêmes compétences, garantissons-leur des chances égales dans l’exercice de leurs responsabilités.
  4. Les femmes et les hommes s’expriment différemment. Laissons les femmes prendre la parole dans les forums publics et dans les media au même titre que les hommes.
  5. Par leurs maternités, les femmes sont encore souvent exclues, tant au plan social que professionnel. Plaidons auprès des responsables politiques pour qu’elles disposent des mêmes possibilités.

Nous demandons de diffuser ces 5 points aussi largement que possible et de les traduire nous-mêmes dans les faits. Nous vous souhaitons, à cette fin, la créativité qui vient de l’Esprit de Dieu. Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons réaliser le Royaume de Dieu.

Josian Caproens, voorzitter IPB
Peter Annegarn, voorzitter CIL

Brussel, april 2010