Een rechtvaardige en menswaardige wereld

            Oproep van de bisschoppen, het IPB en de CIL 
                        in de huidige economische crisis

We vinden het niet juist   

 • dat steeds meer mensen overal in de wereld, door mechanismen van uitsluiting en uitbuiting, het slachtoffer worden van het ongebreideld winstbejag van enkelen;
 • dat vrouwen en mannen enkel gezien worden als producenten of consumenten;
 • dat de toegang tot de basisgoederen wordt ontzegd aan het overgrote deel van de mensheid door een op de spits gedreven markteconomie met eigen regelgeving en praktijken;

 • en gevaarlijk dat enkel de groei van het materieel welzijn tot hoogste goed wordt verheven, want onbegrensde groei zal vroeg of laat tot chaos leiden;
 • dat sociale opvang en sociale zekerheid in vraag worden gesteld want dit zal in eerste instantie de kansarme medemens benadelen;
 • dat door het gemakkelijk verlenen van krediet en andere praktijken van de financiële wereld, gezinnen op de rand van de armoede nog meer in de schuld komen te staan.

We roepen op alle krachten te bundelen

 • voor een ethiek van het algemeen welzijn die zorg draagt voor elke persoon, hier en elders;
 • en ons in te zetten voor een menswaardig leven van elkeen en voor respect voor de schepping;
 • en op te komen voor een andere manier van leven door minder te consumeren om meer te kunnen delen. De armoede – in alle continenten – brengt ons ertoe onze levenswijze in vraag te stellen;
 • en beroep te doen op en steun te verlenen aan deskundigen op economisch, politiek, pedagogisch, cultureel en sociaal vlak en aan verantwoordelijken en beleidsmakers om alternatieven uit te werken.

 We willen er dringend samen iets aan doen.

 • Onze oproep heeft zowel met het evangelie als met burgerzin te maken. We roepen allen en elk persoonlijk op tot actieve betrokkenheid.
 • Dit veronderstelt dat aan iedereen de mogelijkheid wordt geboden om persoonlijk, met anderen of als medeverantwoordelijke een taak op te nemen in de samenleving.
 • Velen zijn reeds geëngageerd in concrete initiatieven voor een rechtvaardige wereld op het persoonlijk vlak, in het middenveld en in de politiek. We nodigen iedereen uit om samen met hen op weg te gaan naar een menswaardige wereld.
 • De christelijke gemeenschappen hebben als taak te getuigen van een liefdevolle en rechtvaardige God. Dit komt bij uitstek tot uiting in de inzet voor solidariteit, rechtvaardigheid en dienst aan de meest kwetsbare medemens.

Deze stelling steunt op de analyses van onderzoekers en bewegingen die wij danken voor hun volgehouden inzet.  De belangrijkste referenties kunt u vinden op de websites www.ipbsite.be en www.cil.be

15 maart 2012

Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad IPB
Le Conseil Interdiocésain des Laïcs CIL
De Bisschoppenconferentie van België

Franse tekst          Duitse tekst