Forum 3 maart 2012

Kwaliteitsvol overleg in de Kerk en in het IPB zelf

Dit was het thema van de Forumbijeenkomst van het IPB op zaterdag 3 maart 2012 in Brussel. Onderzoeker Liesbeth Pulinckx stelde kort de resultaten voor van een bevraging van de leden van het IPB. Hoe zien zij het overleg dat op een Forumbijeenkomst of in een bureauvergadering van het IPB gebeurt? Meer dan 40% van de leden beantwoordde de vragenlijst. Over het algemeen zijn ze zeer tevreden met de werkwijze van het IPB en vinden ze de bijeenkomsten verrijkend, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak.
Aan de hand van een aantal stellingen werd het onderwerp daarna verder uitgediept. Daaruit bleek dat het lidmaatschap van het IPB ook de verantwoordelijkheid meebrengt om wat op een Forum aan bod komt mee te nemen naar de achterban. Een wisselwerking tussen de middenveldorganisaties en het IPB hangt af van de doorstroming van informatie in beide richtingen.

Kwaliteitsvol overleg veronderstelt luisteren en spreken. Zowel uit de enquête als uit het zaalgesprek blijkt dat de leden zich echt beluisterd weten maar dat er wel vragen zijn bij het impact van hun spreken. Het gewicht van de inbreng van het IPB zelf is ook onduidelijk en vraagt verdere uitklaring. Het IPB biedt een belangrijk forum om te netwerken maar het dient ook af en toe met een standpunt of concrete adviezen naar buiten te komen.

Overleg is in de Kerk een noodzakelijke voorwaarde tot verandering maar het is niet de enige. Ook andere factoren spelen een rol. Kwaliteitsvol kerkelijk overleg zet alle betrokken partners rond de tafel: de gewone gelovigen en de mensen uit het beleid. Daarbij is de evangelische bewogenheid de gemeenschappelijke grond. Vanuit wat verbindt, kunnen we constructief omgaan met de verschillen en samen zoekend Kerk zijn.

Aan het einde van de voormiddag werd een nieuwe brochure van het IPB voorgesteld. ‘Een nieuw gelaat voor de Kerk’ vertelt over de lokale geloofsgemeenschappen in het bisdom Poitiers. Mgr. A. Rouet lanceerde daar na de diocesane synode van 2003 een nieuwe aanpak van de territoriale pastoraal. De brochure van 32 blz. is de vertaling van een tekst die verscheen in het boek ‘Un nouveau visage d’Eglise’. Ze wil een inspirerende bemoediging zijn voor al wie vandaag betrokken is bij of verantwoordelijkheid draagt in een of andere geloofsgemeenschap in Vlaanderen.

Tenslotte werd aangekondigd dat het IPB samen met haar Franstalige zusterorganisatie CIL en met de Bisschoppenconferentie van België op donderdag 15 maart een persconferentie houdt. Daar zal een gemeenschappelijke oproep voor een rechtvaardige en leefbare wereld worden gelanceerd. Op die manier willen we als christenen onze zorg voor die mensen die het meest getroffen worden door de financiële crisis zichtbaar maken. Met het appel wordt breed uitgenodigd om mee te doen met bestaande initiatieven en acties.