Forum 13 oktober 2012

IPB-FORUM OVER JONGERENPASTORAAL

IPB buigt zich over ‘De Madridgeneratie: waar zijn ze in Godsnaam mee bezig?’zaal

BRUSSEL (KerkNet) – In het Interdiocesaan Centrum in de Brusselse Guimardstraat vond vandaag zaterdag het eerste IPB-Forum van het nieuwe werkjaar plaats. Thema van de bijeenkomst was: ‘De Madridgeneratie: waar zijn ze in Godsnaam mee bezig?’, naar het gelijknamige, pas verschenen boek van Hilde Ingels en Pieter Nolf, dat de resultaten van een doorgedreven onderzoek bij de Vlaamse deelnemers aan de Wereldjongerendagen (WJD) 2011 in Madrid bundelt. Hilde Ingels lichtte enkele belangrijke bevindingen van het onderzoek toe en Pieter Nolf stelde een aantal pistes voor jongerenpastoraal anno 2012 voor, die op dat onderzoek zijn gebaseerd.

Hilde Ingels, docente en onderzoekster aan de Gentse Arteveldehogeschool, vergeleek ohilde_ingelsnder meer de resultaten van een eerste bevraging van Vlaamse jongeren vóór de Wereldjongerendagen in Madrid met een tweede enquête bij diezelfde jongelui nà Madrid. Heel opvallend is de bijzonder positieve waardering van de WJD-ers voor de kwaliteit van het voorprogramma, dat de week vóór de eigenlijke Wereldjongerendagen in Madrid, in een voorstad van de Spaanse hoofdstad, voor de Vlaamse deelnemers werd georganiseerd. Zij hebben het over een ervaring die hun leven écht heeft veranderd. Hilde Ingels: “Op de vraag of ze zich bewust zijn geweest van Gods aanwezigheid in Madrid, antwoordden de meesten dat ze die vooral hebben ervaren in de diepe vriendschap met hun tochtgenoten. Maar voor zo goed als de helft van hen was dat ook het geval tijdens de momenten van gebed en bezinning, terwijl dat in de bevraging vooraf nauwelijks aan bod kwam. En datzelfde geldt ook voor zowel de catechesemomenten en de liturgische vieringen, die hoog scoren in het lijstje van de meest positieve ervaringen in Madrid. Ook merkwaardig is dat net geen kwart van de jongeren heel sterk onder de indruk was van het verzoeningsmoment en dat duidt als een indringende ervaring van Gods aanwezigheid. Op de vraag of Madrid hun kijk op geloof en Kerk veranderd heeft, bekent meer dan de helft dat geloof voor hen sindsdien een persoonlijke(r) keuze en engagement is geworden, dat ze zich niet langer schamen voor hun geloof en dat ze meer tijd willen maken voor (persoonlijk) gebed.”

Pieter Nolf, directeur van IJD-Jongerenpastoraal Vlaanderen, formuleerde op basis van het gevoerde onderzoek enkele beleidsadviezen en aanbevelingen in verband met jongerenpastoraal anno 2012. Madrid 2011 mag dan voor de deelnemende Vlaamse jongeren een heus bekeringsmoment zijn geweest, dan is de grote vraag: wat nà de WJD? Het zwarte gat? Pieter Nolf: “Jongeren zijn duidelijk vragende partij: bied ons mogelijkheden waar we die ervaring kunnen voortzetten!

thumb_pieter_nolf

Een van de problemen is dat er slechts enkele plaatsen per bisdom zijn waar jongeren zich echt thuis vormen en die voor hen echte ‘kerkplekken’ zijn. Ik maak soms de gewaagde vergelijking van een woestijn, waarin jongeren van oase naar oase trekken. Op basis van de opgedane ervaringen pleiten we ook voor wat ik met een andere Bijbelse vergelijking noem ‘krachtig zout’. Dat wil zeggen dat we jongeren het christendom moeten presenteren in zijn mooiste en puurste vorm, op liturgisch vlak, maar net zo goed op het vlak van diaconie, gebaseerd op de Godsrelatie en de Schrift. We moeten blijven zoeken naar wegen om de afstand tussen leven en geloof te overbruggen, maar ook geloofsvorming – en dat is niet hetzelfde als geloofsonderricht – en een slimme communicatie – jongeren een taal geven om op zinvolle manier over geloof, God en Kerk te kunnen spreken – vormen een grote uitdaging.”

In groepsgesprekken discussieerden de Forumleden daarna over vijf stellingen met betrekking tot jongerenpastoraal. Een synthese daarvan zal in het verslag van het IPB-Forum worden opgenomen.

Artikel en foto’s van Geert Lesage (Kerknet)

(Zie verder onder de rubriek ‘Thema’s – Jongerenpastoraal’)