Diaconaal bewogen

Aandachtspunten en aanbevelingen vanuit het IPB
na het beraad over Diaconie op 5 oktober 2013

Op het IPB-Forum van 5 oktober 2013 werd het thema diaconie of ‘dienst aan de wereld’ behandeld. Het IPB pleit ervoor dat de diaconie als volwaardig voor de gemeenschaps-opbouw wordt erkend. We zijn verheugd dat paus Franciscus ook herhaaldelijk de nadruk legt op de concrete inzet vanuit het evangelie.
Diaconie is een basisverantwoordelijkheid van elke christen en elke christengemeenschap. Er gebeurt veel gratuite inzet in onze Kerk en daarvoor willen we onze waardering uitdrukken. Met het Forum formuleerden we ook een aantal suggesties en aanbevelingen opdat de diaconale bewogenheid ook in de toekomst gegarandeerd kan worden.
We hebben deze aandachtspunten en aanbevelingen geordend volgens de doelgroep aan wie we ze richten.

Gericht aan de verantwoordelijken in parochies, pastorale eenheden, zones, federaties…

 • Diaconie als agendapunt bij de vergadering van parochieraad, teamvergadering…
 • Aandacht voor diaconie in liturgie en verkondiging: voorbeden, omhaling voor plaatselijke noden en initiatieven… maar ook vieren vanuit een diaconale ervaring.
 • Een contactpersoon voor diaconie aanstellen en de naam van die persoon in het parochieblad en op de parochiale website vermelden. Deze persoon is het aanspreekpunt voor de lokale werkgroep diaconie.
 • Aanmoedigen en waarderen van plaatselijke initiatieven: een omhaling in de zondagseucharistie, een lokaal of gebouw ter beschikking stellen…
 • Een checklist gebruiken om diaconie op de kaart te zetten. Wat doen we? Voor wie? Welke noden blijven onbeantwoord?…

Gericht aan de bisschoppen en hun beleidsploeg

 • Aandacht voor diaconie: door waardering uit te drukken, reflectie erover gaande te houden, middelen toe te kennen.
 • In de territoriale reorganisatie: nieuwe territorialiteit zoeken voor diaconie. Herken-bare aanwezigheid bevorderen en bewaken.
 • Benoemingsbeleid: op lokaal niveau ook pastorale medewerk(st)er (waar het kan een diaken) benoemen verantwoordelijk voor diaconale taken.
 • Oprichting van diocesaan overlegplatform diaconie. Hiervoor iemand gedeeltelijk vrijstellen.
 • o Op dat platform kunnen dwarsverbindingen gestalte krijgen o.a. tussen territoriale en categoriale pastoraal en tussen de verschillende organisaties die met diaconie bezig zijn. Bijvoorbeeld: samenwerking tussen de pastores in zorginstellingen of gevangenispastoraal en de verantwoordelijken in de parochies.
 • o Daar kan ook reflectie gebeuren over de noden in de samenleving en over de manier waarop de christelijke inspiratie levend gehouden wordt, over de vorming die nodig is, over de prioriteiten en over de manier om naar buiten te treden.
 • De bisschoppelijke commissie ‘Kerk & dienst aan de wereld’ vragen om naar buiten te komen rond actuele thema’s en noden, in samenwerking met de solidariteits-organisaties.

Gericht aan de verantwoordelijken voor de diakenopleiding

 • De diakenopleiding als specifieke vorming aanbieden voor diaconaal werk.
 • Differentiëren in de opleidingstrajecten voor kandidaat-diakens met veel ervarings-kennis of elders verworven competenties.
 • Zending en benoeming van diakens in nieuwe en/of specifieke diaconale taken.

Gericht aan de vormingsdiensten en de CCV-medewerkers

 • In elk bisdom een CCV-medewerker belasten met de begeleiding van het vormings-werk m.b.t. de diaconale pastoraal.
 • Aandacht voor de pijler van de diaconie bij de territoriale reorganisatie.
 • Aandacht voor diaconale vorming van vrijwilligers en professionelen.
 • Christelijke inspiratie van de diaconie leren verwoorden.

Gericht aan jongerenorganisaties, jeugdbewegingen en scholen

 • Aandacht voor uitsluitingsmechanismen in de eigen organisatie, drempelverlagend werken.
 • Jongeren laten kennismaken met diaconale engagementen. Bijvoorbeeld DiaconAction (IJD), de 7 werken van barmhartigheid (KLJ), warmvoorarm.be (Netwerk voor Pastoraal met Jongeren).

Gericht aan de Interdiocesane Commissie voor Liturgie (ICLZ)

 • In gebed en verkondiging aandacht voor diaconale accenten, actuele maatschap-pelijke noden en de werken van barmhartigheid.

Gericht aan de christelijke solidariteitsorganisaties

 • Openstaan voor nieuwe noden en nieuwe vormen van diaconie.
 • Benoemen van de eigen inspiratie en daarvoor ondersteuning en vorming opzetten.
 • Aandacht voor aantrekkelijk imago van diaconale inzet.