Oproep IPB-Bureau verkiezingen 25 mei 2014

Samen maken we het verschil

Oproep van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad voor de verkiezingen van 25 mei 2014

In de aanloop naar de verkiezingen worden we als christenen én als burgers uitgedaagd om na te denken over wat we belangrijk vinden voor onze samenleving. Durven wij op 25 mei consequent kiezen voor de waardigheid van de mens en het algemeen welzijn? Als christenen zijn we geroepen onze verantwoordelijkheid op te nemen. De leden van het IPB-Bureau pleiten ervoor om de verkiezingsprogramma’s te bekijken tegen het licht van het evangelie en de sociale leer van de Kerk. Hiermee gaan we in op de vraag van de Europese bisschoppen om reflectie op gang te brengen[1] voor de Europese én de Belgische verkiezingen.

Neen aan een economie van uitsluiting[2]

Sinds de bankencrisis is het denken en spreken over de toekomst louter door de economie bepaald. Wij pleiten voor een politiek waarin de hele mens opnieuw centraal staat. Daarom moeten de economie en in het bijzonder de financiële instellingen in dienst gesteld worden van een groter goed.

Neen aan een klimaat van wantrouwen en angst

Wij pleiten voor een inclusieve en gastvrije samenleving waarin de zwakkeren niet gestigmatiseerd worden. Vreemdelingen, vluchtelingen, daklozen, verslaafden, ouderen, zieken en gehandicapten, werklozen, vooral jonge werklozen, en vele andere kwetsbare mensen verdienen respect en gelijke kansen. Durven we opkomen voor een solidaire en gastvrije samenleving waarin voor uitsluiting geen plaats is?

Neen aan een verdere individualisering

Het evangelie daagt christenen uit om hun comfortzone te verlaten en nieuwe wegen te gaan van solidariteit en gemeenschapsopbouw. Samen kunnen we oplossingen vinden voor de schrijnende ongelijkheid in Europa en in de wereld. De ecologische uitdagingen vragen overleg en een gemeenschappelijke aanpak. Laten we de politici oproepen hun beleidskeuzes af te stemmen op duurzaam en bio-ethisch handelen. Een sobere levenshouding moet centraal staan in de sociale markteconomie en in het milieubeleid. Wij moeten leren leven met minder en er tegelijk voor zorgen dat zij die minder of zelfs niets hebben een fair deel krijgen.

Neen aan een verbanning van het geloof naar de privésfeer

Wij roepen op tot een open dialoog over wat mensen beweegt en wat dynamiek geeft aan hun leven. We zijn overtuigd dat levensbeschouwing en religie de dragende grond vormen voor de opbouw van de samenleving. Zij mogen niet verdrongen worden naar de privésfeer. Zij kunnen immers sterk bijdragen tot een sociale dialoog. We dagen christelijke politici uit om duidelijk te spreken en te handelen vanuit hun levensbeschouwing. Dit draagt bij tot een gezond pluralisme dat in waarheid recht doet aan verschillen en waarden.

Het Bureau van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad

Josian Caproens, voorzitter

 

COMECE verklaring EU-kiezingen 2014 (Ned.)[1] Voor de verklaring van de COMECE: zie http://www.comece.org/site/en/activities/events/article/6431.html op 25.04.2014.

[2] Deze titel is overgenomen van paus Franciscus, De vreugde van het evangelie. Apostolische exhortatie, Wereldkerkdocumenten 34, Licap Brussel, 2014, p.39. Ook in de volgende paragrafen zijn een aantal gedachten ontleend aan deze exhortatie.