Forum 24 mei 2014

Forum in het teken van huwelijk en gezin

‘Humanae Vitae en het geweten’ was het thema van het referaat van prof. Johan De Tavernier op het Forum van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) afgelopen zaterdag in het Theologisch Pastoraal Centrum in Antwerpen. Na de pauze stelde Hilde Pex van de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal (IDGP) een zevenpuntenplan voor en werd aan de deelnemers gevraagd om hierover in gesprek te gaan. Ten slotte gaf IPB-coördinator Carine Devogelaere een beeld van wat in andere landen gebeurde met de bevraging uit Rome in voorbereiding op de Bijzondere Bisschoppensynode over het Gezin in oktober 2014.

Prof. De Tavernier schetste hoe het Tweede Vaticaans Concilie, met name ‘Gaudium et Spes’, de pastorale constitutie over de Kerk in de wereld van deze tijd,johan_de_tavernier vernieuwend was op vele vlakken en hoe de verschillende visies op ethiek leidden tot vaak heftige debatten. Hij belichtte hoe belangrijk de rol van mgr. Jozef Maria Heuschen en mgr. Emiel-Jozef De Smedt, de toenmalige bisschoppen van Hasselt en Brugge, daarin was en gaf sleutels om de artikels over huwelijk en gezin in ‘Gaudium et Spes’ te lezen. Zo werd de context zichtbaar van ‘Humanae vitae’. De onmiddellijke reactie van de Belgische bisschoppen op deze encycliek werd ingegeven door een personalistische ethiek. Zij benadrukten dat iedereen gehouden is zijn geweten te volgen.

Hilde Pex, coördinator van de IDGP, gaf aan hoe uit de bevraging voor de Bijzondere Bisschoppensynode over het Gezin bij velen een verlangen leeft naar openheid en gastvrijheid voor alle mensen en gezinnen, wat hun gezinssituatie ook is. Dat we het goede zouden zien en de liefde tussen mensen naar waarde schatten en bevestigen. Zonder vooruit te willen lopen op de synode zelf, stelde ze heel concrete aandachtspunten voor waarmee we als geloofsgemeenschap nu al kunnen tegemoetkomen aan die verlangens. Het zevenpuntenplan is terug te vinden op de website van de IDGP (www.idgp.be).carine_devogelaere

IPB-coördinator Carine Devogelaere gaf aan dat de bevraging uit Rome in voorbereiding van de Bisschoppensynode internationaal heel verschillend werd aangepakt. Op de officiële sites van een aantal bisschoppenconferenties en in de pers zijn vooral resultaten uit de westerse landen terug te vinden. In grote lijnen komen die overeen met wat ook in ons land werd aangegeven. Uit de rest van de wereld weten we zo goed als niets, behalve uit Japan. Daar gaan de vragen en bekommernissen vooral over hoe christenen die gehuwd zijn met niet-christenen – wat de grote meerderheid is in hun land – moeten omgaan met de leer van de Kerk. 
Het was duidelijk aan het einde van de voormiddag dat de deelnemers nog lang niet uitgepraat waren over deze boeiende materie.

(Zie verder onder de rubriek ‘Thema’s – Synode over Gezin’)