Forum 4 oktober 2014

IPB-Forum over leiderschap vanuit Bijbels perspectief

BRUSSEL (KerkNet) – Op zijn oktoberforum in het Interdiocesaan Centrum in de Brusselse Guimardstraat reflecteerde het IPB, het interdiocesane overlegorgaan van de Vlaamse katholieke Kerk, over leiderschap vanuit Bijbels perspectief. Het was de eerste bezinning in een over dit thema geplande reeks. De forumleden kregen er ook meer uitleg over opzet en uitwerking van de online bevraging over levende geloofsgemeenschappen van het IPB, die nog loopt tot 30 november 2014.

“Het christelijke middenveld staat vandaag onder zware druk vanuit neoliberale hoek en dat geldt ook voor de Vlaamse kerkgemeenschap”, stelde IPB-voorzitter Josian Caproens in haar toelichting bij het thema van het IPB-forum. “De Kerk zelf wordt vandaag met grote uitdagingen geconfronteerd. Denk maar aan de herstructurering van het parochielandschap en het debat rond de herbestemming van kerkgebouwen. En morgen start in Rome de bisschoppensynode over het gezin waarover binnen de wereldkerk de verwachtingen hooggespannen zijn. Het is daarom belangrijk dat we samen nadenken over bemoedigend en inspirerend leiderschap, ook en vooral in deze economisch woelige tijden die bij zovele mensen voor grote onzekerheid zorgen.”

IPB-coördinator Carine Devolgelaere belichtte aan de hand van Mozes, koning David en de herder naar Gods hart bij de profeet Ezechiël het leiderschap vanuit Oudtestamentisch perspectief. Haar uiteenzetting leverde de inspiratie voor groepsgesprekken over bezield leiderschap, dat vanuit twee verschillende invalshoeken werd bevraagd: hoe zie ik mezelf als leider en hoe denk ik over de leiding van de groep waartoe ik behoor? Welke noden en knelpunten zien we in verband met leiderschap vandaag en welke thema’s zien we graag aan bod komen op een volgende Forumbijeenkomst waren de andere vragen die de gespreksgroepen kregen voorgeschoteld.

(Zie verder onder de rubriek ‘Thema’s – Leiderschap’)

Sinds woensdag 1 oktober staat de online bevraging ‘Levende geloofsgemeenschappen’ online. IPB-projectmedewerker Bert Slechten lichtte opzet en uitwerking van de enquête, die ook in papieren versie beschikbaar is, bondig toe. Het is bedoeling zoveel mogelijk leden van geloofsgemeenschappen in Vlaanderen – parochies, geloofsgroepen, basisbewegingen … – te beluisteren over hun huidige gemeenschap en over de gemeenschap waarvan zij dromen. Het is een onderwerp dat velen in en om de Kerk bezig houdt en beroert. Het IPB wil er ook beleidsadviezen aan koppelen voor de bisschoppen en de plaatselijke verantwoordelijken van gemeenschappen. In de paar dagen dat de bevraging online loopt, werden al 166 vragenlijsten ingevuld. Er blijkt bovendien heel wat belangstelling voor de papieren versie. Begin volgend jaar wil het IPB al de eerste conclusies klaar hebben om dan op het IPB-Forum van begin maart de leden al wat uitvoeriger te kunnen informeren. Op het forum van juni staat de inhoudelijke discussie gepland en op 24 oktober 2015 wordt in Leuven een studiedag georganiseerd.

Artikel van Geert Lesage – KerkNet