Leiderschap: situering onderwerp

Het thema is ‘Leiderschap’ binnen de Kerk, binnen geloofsgemeenschappen.

Vanuit drie uitdagingen wil het IPB gedurende een aantal Fora reflecteren over leiderschap.
Ten eerste staat de Kerk in Vlaanderen voor grote uitdagingen zoals herstructurering van de territoriale pastoraal (met ook bv. de vraag naar het gebruik en het nevengebruik van de kerken) en de Buitengewone Bisschoppensynode. Bij grote veranderingen is het belangrijk dat men bemoedigende leiders heeft. Het is daarom goed om samen na te denken over de oriëntatie en de verwachtingen van het leiderschap binnen de Kerk.
Een tweede invalshoek is dat het christelijk middenveld erg onder druk staat. Uit het regeerakkoord en de regeringsverklaringen blijkt dat gemeenschapsvorming op neoliberale leest geschoeid wordt. Dat bijna uitsluitend gedacht wordt vanuit economische termen. Betekent dit een verdere uitholling van het christelijk middenveld, maar tegelijkertijd ook van de Vlaamse kerkgemeenschap? Dezthumb_carine__josian_1_2e ontwikkelingen moeten nauwgezet worden opgevolgd om te kijken wat dit betekent en wat men daaraan eventueel kan doen. Een sterke coalitievorming van leiders binnen het christelijk middenveld is noodzakelijk wil men standpunten kunnen innemen, wil men aan de uitdagingen het hoofd bieden.
De vrijwilliger heeft hierbij een belangrijke taak, ook ten aanzien van leiderschap. Hier liggen heel wat ondersteuningsmogelijkheden en ontwikkelingskansen die men kan koppelen aan leiderschap.
Derde invalshoek is dat mensen vandaag onder grote druk leven. Eén op vier heeft psychische problemen. Mensen leven in heel drukke tijden, er wordt veel beroep gedaan op hen. Enerzijds zijn mensen voortdurend in contact met elkaar en anderzijds toch heel eenzaam of alleen bezig. Er is ook heel veel onzekerheid. Dit betekent dat men vooral dragende en helende gemeenschappen nodig heeft. Mensen moeten kunnen leven in gemeenschappen waar zij zich bevestigd en gedragen voelen, waar zij mekaar kunnen vinden, waar vertrouwen is. Dit vraagt een bepaald soort leiders die er voor zorgen dat deze gemeenschappen levend blijven.

Het IPB wil ook aansluiten bij andere initiatieven rond leiderschap. Bv. vanuit het Katholiek Onderwijs Vlaanderen loopt hierrond een project.
Een platform met Johannes Claeys en Johan Verstraeten werkt eveneens met het onderwerp..

Het Forum van 4 oktober 2014 start met ‘leiderschap vanuit Bijbels perspectief’ om te kijken hoe Bijbelse figuren inspirerend zijn om zelf leiderschap op te nemen of om leiders te ondersteunen.

De essentie van leiderschap is het opnemen van verantwoordelijkheid. Het is God die mensen roept om verantwoordelijkheid op te nemen en waarop mensen antwoord geven. Vandaar ver-antwoord-elijkheid. Het IPB wil het leiderschap niet benaderen als management, het zakelijke aspect, maar heeft het over de ziel en de roeping om andere mensen en gemeenschappen te ondersteunen.