Forum 7 maart 2015

IPB-Forum over Kerk en seksualiteit in de ‘Relatio Synodi’

ANTWERPEN (KerkNet) – Zaterdagmorgen vond in het Theologisch Pastoraal Centrum (TPC) in Antwerpen het voorjaarsforum van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) plaats. Het overleg was een vervolg op de aan de gang zijnde reflectie met het oog op de algemene zitting van de bisschoppensynode over het gezin straks in oktober in Rome. Na prof. Roger Burggraeve in december, was nu Ilse Cornu als gastspreker uitgenodigd. Zij belichtte het thema ‘Hoe kerkelijk spreken over seksualiteit in de ‘Relatio Synodi’, het slotdocument van de in oktober 2014 gehouden bijzondere bisschoppensynode over het gezin, dat ook de vragenlijst bevat ter voorbereiding van de algemene synode, die straks in oktober wordt georganiseerd. Twee koppels getuigden daarna op een bijwijlen indrukwekkende manier over hoe zij hun relatie ervaren.


Ilse Cornu, docente ethiek aan het Hoger Instituut Gezinswetenschappen Odisee en het Hoger Instituut Godsdienstwetenschappen van het bisdom Antwerpen, hield een warm pleidooi voor een derde manier waarover in de Kerk over seksualiteit zou kunnen worden gesproken. Naast de ‘klassieke’ leer (met nadruk op de natuurwet en gericht op de voortplanting) en de meer pastorale benadering (die de leer probeert te verzoenen met een meer barmhartige houding) ging Cornu voor een genuanceerde herformulering van de leer vanuit een gemeenschappelijke zorg voor het menselijke in de seksualiteit. Ze bracht begrip op voor de angst van de kerkleiding voor verlies van de katholieke identiteit als de Kerk (teveel) zou meegaan in het actuele denken rond seksualiteit, maar wees tegelijk op het risico dat de Kerk anders wel eens het laatste restje maatschappelijke relevantie zou kunnen verliezen.15_03_07_ilse_cornu
“Als Kerk kunnen we onze christelijke traditie en onze evangelische boodschap aanbieden als een nieuw soort dienstbare aandacht voor mensen die zoeken hoe ze hun lichamelijkheid voluit als een godgegeven geschenk kunnen ervaren en delen”, stelde Cornu. En dat dan doortrekken naar de kerkelijke leer en het leergezag: “Hedendaagse gelovigen willen niet als onmondige kinderen of onwetende leerlingen worden beschouwd. Ze willen een gelijkwaardige, wederkerige, open, dialogale en participatieve relatie waarin ze beluisterd, begrepen en gerespecteerd worden.”

Wat de inhoud van de dialoog betreft, is Ilse Cornu ervan overtuigd dat het personalisme een vruchtbare inspiratiebron kan vormen. “Het spreken over seksualiteit blijft dan niet beperkt tot de biologische dimensie, maar er komen dan ook meervormige en meerzinnige (lichamelijke, psychologische, familiale, cultureel-historische, relationele en spirituele) lagen van de seksualiteit ter sprake. Kenmerken van een dergelijke zinvolle, menswaardige seksualiteit zijn respect en gelijkwaardigheid als ondergrenzen en waarachtigheid en tedere trouw als streefdoel.”

En Cornu besloot: “De Kerk heeft vanuit haar zending om mensen tot menswaardige seksualiteit op te roepen een fundamenteel bevrijdende, zingevende en gelukkigmakende boodschap vanuit de Bijbelse en evangelische horizonten en grondlijnen rond seksualiteit. Een daarvan, en niet de minste, is dat seksualiteit sinds de schepping een godsgeschenk (‘God zag dat het goed was’) is om in fundamentele gelijkwaardigheid te beleven. Vanuit die Bijbelse grondlijnen kan seksualiteit dan verschijnen als een vindplaats van zin en transcendentie in vele vormen van relatie. En dat kan zich op een krachtige en onvergelijkbare wijze tonen in het sacrament van het huwelijk. Een verwijzing daarnaar is te vinden in de nummers 16 & 17 van de ‘Relatio Synodi’, waarin het huwelijk een icoon van Gods liefde wordt genoemd.”

Tijdens de heel persoonlijke en openhartige getuigenissen van een ex-CD&V-politica (die gehuwd is met een gescheiden man) en van een jong lesbisch echtpaar (dat op een pakkende manier vertelde over de ‘inzegening’ van hun huwelijk, de reacties van familie, vrienden en collega’s en hun opdracht als pleegouders van drie) was het bij momenten heel stil in de zaal.

Zoals gebruikelijk kaartten de aanwezige forumleden daarna in gespreksgroepen na over het gehoorde. Concreet discussieerden ze over mogelijke antwoorden op een aantal gegroepeerde vragen uit de ‘Relatio Synodi’, waarover dan in plenum verslag werd uitgebracht.

De forumleden kregen tot slot nog een stand van zaken mee van het lopende IPB-project ‘Levende geloofsgemeenschappen’ van projectcoördinator Bert Slechten. Uiteindelijk zijn 810 antwoorden op de bevraging binnengelopen. De resultaten worden nu verwerkt en op het volgende forum zal al een aantal beleidsadviezen geformuleerd worden. Een tweede aspect van het project is het in kaart brengen (ook letterlijk) van levende geloofsgemeenschappen in Vlaanderen. Het IPB verspreidt infofiches waarin gemeenschappen die zichzelf als ‘levende geloofsgemeenschappen’ beschouwen, uitgenodigd worden om zichzelf in drie kernwoorden te omschrijven. Ze kunnen daarvoor een beroep doen op suggesties van het IPB. Het is de bedoeling dat belangstellenden later op basis van die kernwoorden op zoek kunnen gaan naar een levende geloofsgemeenschap in hun omgeving. Meer info daarover zal beschikbaar zijn op de IPB-site.

 

Artikel van Geert Lesage – Kerknet

(Zie verder onder de rubriek ‘Thema’s – Synode over Gezin’)