IPB-uitgave Waar twee of drie


Waar twee of drie
Brochure over en voor levende geloofsgemeenschappen

Josian Caproens en Carine Devogelaere

IPB-uitgave – mei 2016

Deze brochure kost 5,00 € exclusief verzendingskosten en is te bestellen via ipb@interdio.be.

Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) ging de voorbije 2 jaar op zoek naar levende geloofsgemeenschappen in Vlaanderen om het geheim van hun levenskracht te leren kennen.

Een onderzoek

Meer dan 1000 mensen namen deel aan een brede online bevraging. Die peilde naar de feitelijke situatie en naar de gewenste. De cijfers tonen aan dat het verlangen naar levende geloofsgemeenschappen niet dood is en dat er grote dromen leven. Tegelijk wordt duidelijk dat een groot aantal gemeenschappen hier nu al veel van waar maken. Ze vormen een sterk samenhangende groep die open staat naar de bredere samenleving. Ze steunen elkaar om daadwerkelijk als christen te leven. Het gaat hier niet om sektarische clubjes maar voornamelijk om parochies en andere groepen waarvan de leden elkaar wekelijks ontmoeten. Ze laten zich inspireren door de Bijbel en Jezus Christus en weten zich verbonden door een gemeenschappelijke spiritualiteit en vieringen in het weekend.

Een brochure

De brochure vertelt in heldere taal de belangrijkste bevindingen van het IPB-onderzoek. Ze geeft een beeld van wie meedeed aan de bevraging en uit welk type gemeenschappen die mensen komen. Bij elk van de 3 klassieke pijlers van een geloofsgemeenschap worden enkele opvallende kenmerken besproken. Door de feitelijke situatie te vergelijken met het beeld dat de deelnemers aan het onderzoek hebben van een ideale levende geloofsgemeenschap, wordt duidelijk waar inzet wenselijk of nodig is. Zo blijkt dat voor de pijler liturgie de gemeenschappen hun ideaal al vrij dicht benaderen. Op vlak van diaconie en verkondiging is er echter een grote kloof tussen de huidige situatie en de gedroomde vitale gemeenschap. Verder worden ook thema’s als leiderschap en evaluatie besproken en komen gemeenschapsvorming en netwerking aan bod.

Een uitnodiging

Het IPB wil met deze brochure geen ideale geloofsgemeenschap voorop stellen of een model voorhouden voor heel Vlaanderen. Wel wil het een aantal elementen zichtbaar maken die sterk verbonden zijn met vitaliteit om op die manier bestaande gemeenschappen en het kerkelijk beleid attent te maken op mogelijkheden om de vitaliteit te verhogen. De auteurs hebben bij de verschillende onderdelen ook een eigen commentaar toegevoegd (tekst met grijze achtergrond) om de reflectie te stimuleren. Daarin zijn vragen en suggesties opgenomen die verder gesprek op gang kunnen brengen. Een kleine, voor iedereen haalbare suggestie is bijvoorbeeld het onthaal aan de kerkdeur verzekeren bij de wekelijkse viering of zorgen voor ontmoetingskansen na de viering. Maar er wordt ook uitgenodigd om na te denken over de vorming van voorgangers en over initiatieven om met elkaar in gesprek te gaan over geloof. In sommige geloofsgemeenschappen is de afstand tussen droom en werkelijkheid groot. Maar als leden samen op zoek gaan naar kleine haalbare stappen in de richting van hun ideaal, dan wordt het visioen elke dag een beetje meer waar.

Aanvullend op deze brochure ontwikkelde het IPB ook werkvormen voor groepen die rond het thema Levende geloofsgemeenschappen voor de toekomst willen samenkomen. Deze hulpmiddelen zijn te vinden op de website van het IPB onder de rubriek ‘Thema’s – Levende geloofsgemeenschappen’. En op www.gelovenbeweegt.be toont een interactieve kaart de levende geloofsgemeenschappen die zich kenbaar gemaakt hebben bij het IPB. We hopen dat zo een netwerk van vitaliteit en hoop mag groeien want waar twee of drie aanwezig zijn in Zijn Naam, daar is God in hun midden. (Mt 18,20)