IPB-adviezen Kerkenbeleidsplannen

Adviezen van het IPB-Bureau bij het opstellen van een kerkenbeleidsplan

Het IPB-Forum van 25 februari 2017 kwam samen rond de kerkenbeleidsplannen. Mgr. Herman Cosijns en de heer Jan Jaspers gaven er een inleiding. Daarna bespraken de leden in kleine groepen een voorstel van adviezen met betrekking tot het opstellen van kerkenbeleidsplannen. Vanuit het verslag van de verschillende gespreksgroepen werd de tekst van deze adviezen aangevuld en herwerkt. Op de Bureauvergadering van vorige vrijdag 17 maart werd hij verder besproken, ter stemming voorgelegd en aanvaard. Het Bureau meent met deze 6 adviezen een bijdrage te leveren aan het proces dat nu loopt om pastorale plannen en kerkenbeleidsplannen op te stellen. Het hoopt dat diocesane en lokale verantwoordelijken er zich door laten inspireren.

Het IPB-Bureau vraagt

  1. om het kerkenplan in samenspraak met het pastoraal plan te ontwikkelen;
  2. om keuzes te maken die de toekomst van de christelijke geloofsbeleving openhouden en dus niet enkel gebaseerd zijn op krimpscenario’s;

Kerkgebouwen mogen niet enkel bekeken worden in functie van de zondagsmis maar hebben een symbolische waarde en kunnen een zinvolle plek zijn voor zoekende, denkende mensen.

Wanneer de pastorale visie nog niet volledig duidelijk is, vragen we om geen onherroepelijke beslissingen te nemen maar aan te geven dat de toekomst van een kerkgebouw verder bestudeerd wordt.

  1. om met de nodige creativiteit op zoek te gaan naar gebruik, medegebruik en nevenbestemming van kerkgebouwen;

Naast de eigen catechetische en diaconale werking en de eredienst van andere christelijke denominaties, moet er oog zijn voor nieuwe projecten.

  1. om beslissingen i.v.m. de toekomst van kerkgebouwen in overleg te nemen;

Dat betekent dat er tijd genomen wordt om met de verschillende betrokken partijen aan tafel te gaan zitten en een gesprek te voeren. Concreet vragen we aandacht voor volgende gesprekspartners:

– de parochies
– de scholen
– de jeugdbewegingen
– de middenveldorganisaties
– de kerkfabrieken
– de bevolking
– het gemeentebestuur
– …

  1. om een pastoraal plan en/of kerkenplan pas ter goedkeuring aan de bisschop voor te leggen wanneer het besproken is en gedragen wordt door een brede groep van de lokale gemeenschap;
  2. om de genomen beslissingen hierover op een heldere en directe manier te communiceren aan alle betrokkenen.