Omgaan met psychische kwetsbaarheid. Adviezen IPB-Bureau

Adviezen vanuit het IPB-Bureau in opvolging van het IPB-Forum van 6 oktober 2018 over

Omgaan met psychische kwetsbaarheid

Aan de burgerlijke overheid

 • Naast de fysische, psychische en sociale dimensie ook de spirituele dimensie opnemen in de hulpverlening
 • Blijven inzetten op het bespreekbaar maken van psychische problemen (Te Gek e.d.)
 • Ondersteuning van groepen en bewegingen die psychisch kwetsbare mensen opnemen
 • In opleidingen basiskennis psychische ziektebeelden en omgaan met psychische kwetsbaarheid in groepsprocessen integreren

Aan verantwoordelijken voor groepen en bewegingen

 • Inclusiebeleid aanmoedigen en ondersteunen
 • Psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maken
 • Oog hebben voor personen met psychisch lijden
 • Verantwoordelijkheid voor kwetsbare leden in de groep samen dragen
 • Evenwicht zoeken tussen gastvrijheid en draagkracht. Grenzen durven stellen maar ook uitdagingen durven aangaan.
 • Drempel verlagen voor mensen met psychische kwetsbaarheid
 • Contactpersonen en netwerk voor coaching of bij crisis

Aan de kerkelijke verantwoordelijken

 • In diensten en groepen voor diaconie uitdrukkelijk aandacht hebben voor psychisch kwetsbare mensen
 • Initiatieven van ketenzorg uitbreiden en verankering spirituele dimensie in de hulpverlening bepleiten en mee mogelijk maken
 • Rekruteren, opleiden en coachen van vrijwilligers die één op één relatie aangaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid
 • Klimaat scheppen waarin mensen uitgenodigd worden om psychische problemen en existentiële vragen bespreekbaar te maken. Suïcidale gedachten helpen benoemen.
 • Inclusiebeleid aanmoedigen in liturgie
 • Eigen kwetsbaarheid durven tonen
 • Pastores en vrijwilligers ondersteunen in de omgang met onmacht
 • Kennis en vaardigheden ivm. psychische kwetsbaarheid integreren in kerkelijke opleidingen en vormingen

Aan voorgangers in uitvaarten

 • Ruimte voor emoties van verschillende aard: verdriet, woede, twijfel, verwarring
 • Bij suïcide: kaderen van het gebeuren zonder te veroordelen of goed te praten
 • Troostende en verbindende taal in de liturgie

Aan alle mensen van goede wil

 • Oog hebben voor psychische kwetsbaarheid van mensen uit de eigen omgeving, bv bij echtscheiding
 • Durven vragen: Hoe gaat het? en dan tijd nemen om te luisteren
 • Uitnodigend en verbindend werken
 • Eigen kwetsbaarheid kennen en aanvaarden en ze niet verbergen zodat ook anderen kwetsbaar durven zijn.
 • Niet bang zijn van eigen onmacht
 • De eigen fysieke en psychische grenzen erkennen en respecteren
 • Verantwoordelijkheden delen met anderen en ondersteuning zoeken