Voorbereiding ELF 2006

Het IPB is niet alleen actief in het binnenland maar ook op het Europese niveau. Samen met de Franstalige zusterorganisatie CIL vertegenwoordigt het IPB ons land in het ‘Europees Forum van Nationale Lekencomité’s’.

Tussen 4 en 6 november 2005 hebben de ongeveer 25 vertegenwoordigers van de nationale organisaties zich in Gdansk (Polen) gebogen over de komende werkzaamheden van het Forum. Onze Poolse zusterorganisatie heeft ons hierbij zeer gastvrij onthaald. De aartsbisschop van Gdansk, mgr. Goclowski, is ons speciaal komen opzoeken en is ook voorgegaan in een speciale eucharistieviering.

Read more

Categories ELF

Saarbrücken 2006

saarbrucken1

Europees Lekenforum, Saarbrücken 23-28 mei 2006

Van dinsdag 23 tot zondag 28 mei 2006 had in Saarbrücken de tweejaarlijkse bijeenkomst plaats van het Europese Forum van nationale lekenbewegingen. (ELF) Hun doelstelling is het stimuleren van contacten in Europa tussen de verschillende nationale lekenraden en lekencomité’s of gelijkaardige organisaties. Tegelijk worden ook contacten onderhouden met de CCEE (Europese bisschoppenconferentie), CCPE (Europese Priesterraad), UCESM (europese vereniging van apostolische religieuzen) en de pauselijke raad voor de leken. Van elk van deze organen was een vertegenwoordiger aanwezig op de studiebijeenkomst in Saarbrücken. Allen riepen ze op tot intense samenwerking met de leken. Ook Mgr Clemens, secretaris van de pauselijke raad voor Leken onderstreepte het belang van de onafhankelijke verantwoordelijkheid van leken voor het zoeken naar een orde van gerechtigheid in de samenleving. Hij drukte daarbij de wens uit dat het Europese Lekenforum een overtuigd en dynamisch orgaan zou zijn.

Read more

Categories ELF

Voorbereiding ELF 2008

jan_degadt
Het Europees Lekenforum is een koepel van de katholieke lekenorganisaties in de Europese landen. De leden zijn nationale comités die door hun Bisschoppenconferentie erkend zijn. Er zijn heden ongeveer 25 leden. Ons land heeft het voorrecht vertegenwoordigd te worden door twee organisaties: het IPB en het CIL. De vergaderingen kunnen ook bijgewoond worden door vertegenwoordigers van onder meer de CCEE (de koepel van de Europese Bisschoppenconferenties), de CCPE (de koepel van de Europese priesterraden) of de UCESM (de koepel van de Europese oversten van congregaties).

Read more

Categories ELF

Bratislava 2008

bratislava1

Diversiteit in Europa
Europees Lekenforum (ELF), Bratislava 1- 6 juli 2008 

Het tweejaarlijks Europees Lekenforum 2008 vond plaats in de Slovaakse hoofdstad Bratislava van 1 tot 6 juli. Er kwamen delegaties uit vijftien verschillende Europese landen om samen te denken en te spreken over het thema: ‘Religie en diversiteit in Europa’. Voor België was er een afvaardiging vanuit het IPB en ook vanuit de CIL.
De verschillende aspecten van het thema werden ingeleid door deskundigen of ervaringsgetuigen, waarna mogelijke vraagstelling en verwerking in workshops.

Read more

Categories ELF

Allerheiligen 2006

allerheiligen02

Het IPB en het CIL samen op een stand in Brussel-Allerheiligen 2006

Tijdens het allerheiligencongres in Brussel stonden het IPB en het CIL samen op een stand. Zij presenteerden hun werking en lieten mensen kennismaken met de thema’s die de voorbije jaren aan bod zijn gekomen.
 

allerheiligen02 allerheiligen01

Read more

Categories CIL

Studiedag 28 april 2007

Solidariteit
Studie- en ontmoetingsdag van het IPB en het CIL 

De goede contacten met onze Franstalige zusterorganisatie CIL (Conseil Interdiocésain des Laics) op internationale contacten, heeft ons er toe aangezet om als Belgische bondgenoten samen een studie- en ontmoetingsdag op touw te zetten. Bedoeling was dat we elkaar en elkaars cultuur wat beter leerden kennen. Als katholieke lekenorganisaties wilden we dit doen aan de hand van een thema dat ons nauw aan het hart lag, namelijk de solidariteit. Dit is trouwens meteen een gevoelig thema én een uitdaging waar Vlamingen en Walen willen samenwerken.
In de voormiddag kwam van Vlaamse en Waalse zijde een voorstelling van hoe solidariteit gestalte krijgt in de respectievelijke gemeenschappen. In de namiddag kwam de vraag aan bod waar we op federaal of Europees niveau kansen en bedreigingen zien voor de solidariteit.

Read more

Categories CIL

Samenwerking

Het IPB beoogt niet enkel een netwerking binnen de Vlaamse kerkgemeenschap maar werkt ook samen met de zusterorganisatie in Wallonië, Conseil Interdiocésain des Laïcs, CIL en met het Europees Lekenforum, ELF. Daarnaast zijn er internationale contacten via de groep IXE, Initiative de Chrétiens pour l’Europe, en via deelname aan de Deutsche Katholikentagen en de Semaines Sociales de France.

Via de deelrubrieken in de menubalk vindt u meer informatie over onze samenwerking en contacten met deze organisaties.

Transparant

Met het tijdschrift Transparant wil het IPB de communicatie bevorderen, zowel binnen het IPB als tussen het IPB en zijn brede achterban.

Onder de deelrubriek ‘Recent’ in de menubalk vindt u de korte inhoud van de nummers van de lopende jaargang. De deelrubriek ‘Archief’ bevat de volledige inhoud van de voorbije jaargangen.

Transparant wordt verspreid op 3000 exemplaren.
Het tijdschrift verschijnt 4 x per jaar (oktober, januari, april en juli) en wordt gratis aangeboden.

Klik in de menubalk op ‘Contact’  en laat ons zo weten of u Transparant wil ontvangen.

Inleiding Jef Felix NRV

boek

Inhoudelijke verdieping van kernbegrippen in het inspiratieboek voor eco-spiritualiteit “Zorg voor de Schepping!”

boek 

Tijdens het Jaar van de diaconie (van de ‘dienstbaarheid’) in 2002–2003 verkondigden onze bisschoppen, ik citeer: “… dat er dringend behoefte is aan een groter ethisch bewustzijn en bewogenheid bij alle christenen met betrekking tot de milieucrisis en haar gevolgen op het vlak van economie, mensenrechten en sociale wereldverhoudingen”. Daarmee kreeg eindelijk in de Kerk van België het duurzaam omgaan met de schepping aandacht, en werd ‘Behoud van de Schepping’ als een derde luik toegevoegd aan het sinds het Tweede Vaticaans Concilie welbekende tweeluik ‘Rechtvaardigheid en Vrede’.[1] Voortaan werken we aan een triptiek: Rechtvaardigheid, Vrede en Zorg voor de Schepping.

Read more