Vragenlijst Bisschoppensynode over het Gezin online

Perscommuniqué:

Sinds vrijdag 15 november is het mogelijk om de vragenlijst ter voorbereiding van de Buitengewone Bisschoppensynode over het Gezin, die in oktober volgend jaar in Rome wordt gehouden, online te beantwoorden.
De vragenlijst kan individueel worden ingevuld, maar de bisschoppen vragen om liefst in groep te antwoorden. Ze nodigen in het bijzonder de dekenaten, parochie(federatie)s, religieuze gemeenschappen, lekenbewegingen, maar ook pastorale ploegen, catechistengroepen, gezinsgroepen, seminaries, theologische faculteiten, kerkelijke rechtbanken e.a. uit om deel te nemen.

Wie de vragenlijst wil beantwoorden, wordt verzocht dit uiterlijk 15 december 2013 te doen. Op die manier blijft er nog voldoende tijd over om de antwoorden te kunnen verwerken. Mgr. Lorenzo Baldisseri, de secretaris-generaal van de Bisschoppensynode, heeft de bisschoppen immers gevraagd om hem hun synthese tegen eind januari 2014 te bezorgen.

De bisschoppen danken al wie de tijd neemt om de vragenlijst in te vullen en op die manier een bijdrage levert aan de consultatie.
Naar de online vragenlijst 

test

testblad

 


nicole_vermeulenZo liet zij IPB-leden ervaren dat die manier van omgaan met elkaar en van dialogeren model kon staan voor een nieuw kerkverstaan.
Dat rsulteerdein een aantal beklijvende standpunten, o.m. i.v.m. de rol van leken en meer bepaald vrouwen in de kerk, i.v.m. het vanuit haar eigen gelovige overtuiging had zij een sterk besef van wat er die priesterschap, maar ook ruimer maatschappelijk, in thema’s als diaconie, verkiezingen, euthanasie, een veiliger verkeer.
Trees Dehaene, een grote IPB-dame die velen zal bijblijven, binnen en buiten het Interdiocesaan Pastoraal Beraad, en die de kerk in Vlaanderen een eind mee deed opschuiven, richting kerk als volk van God.
Zo liet zij IPB-leden ervaren dat die manier van omgaan met elkaar en van dialogeren model kon staan voor een nie
uw kerkverstaan.
Dat rsulteerdein een aantal beklijvende standpunten, o.m. i.v.m. de rol van leken en meer bepaald vrouwen in de kerk, i.v.m. het vanuit haar eigen gelovige overtuiging had zij een sterk besef van wat er die priesterschap, maar ook ruimer maatschappelijk, in thema’s als diaconie, verkiezingen, euthanasie, een veiliger verkeer.

Na het internationaal Congres voor het Lekenapostolaat in Rome (1967) werd in Vlaanderen voorgesteld dat de Bisschoppenconferentie een commissie zou oprichten om de kerkelijke dialoogstructuren in de Vlaamse kerkgemeenschap te bestuderen. Deze commissie ging van start in juli 1968 onder voorzitterschap van mgr. Schoenmaeckers. Jan Steyaert was een van haar leden. Na een grondige studie adviseert de commissie de oprichting van een Interdiocesaan Pastoraal Beraad.
Wanneer het IPB dan einde 1969 van start gaat, wordt Jan Steyaert de eerste voorzitter. Hij zal dat ononderbroken blijven tot 1980. Onder zijn gedreven en deskundige leiding groeit het IPB uit tot een krachtig adviesorgaan. In het beraad komen zowel binnenkerkelijke onderwerpen zoals volwassencatechese, financiering van de kerk, pastorale begeleiding van zieken en stervenden, als meer maatschappelijke thema’s aan bod. Zo behandelt het IPB in die eerste jaren onder andere de problematiek van de buitenlandse arbeiders, de bewapening, het Vlaamse cultuurbeleid en de betekenis van een levenskrachtig Europa. Het IPB brengt adviezen uit aan bisschoppen, gelovigen en de brede samenleving.
Het IPB kijkt met erkenning en dankbaarheid terug op wat Jan Steyaert in die beginjaren gerealiseerd heeft. Hij heeft mee de fundamenten gelegd voor een uniek overlegorgaan in onze Vlaamse Kerk.
Aan de familie van Jan Steyaert biedt het IPB haar christelijke deelneming aan.

Ons steunen?

Omdat we voor onze werking gedeeltelijk afhankelijk zijn van giften,
durven wij een beroep doen op uw financiële steun.

Bedankt voor elke bijdrage op rekeningnr.

IBAN:  BE94 7845 8328 8914
BIC:  GKCCBEBB

IPB, Guimardstraat 1, 1040 Brussel