Elementen om verder mee te nemen

elementen_om_verder_mee_te_nemen

Volgens het kerkelijk recht is een priester de eindverantwoordelijke voor een parochie. Dat neemt niet weg dat een verregaande taakverdeling met gedelegeerde verantwoordelijkheden mogelijk is. Er werden voorbeelden aangehaald uit andere, niet Europese landen, waar de priester een veel groter gebied bedient. De lokale gemeenschappen steunen daar volledig op teams van lekenvrijwilligers, zowel mannen als vrouwen. De priester is er veel meer een bezieler en komt op regelmatige momenten langs om voor te gaan in de eucharistie en ook andere sacramenten toe te dienen. Ook in het model van het bisdom Poitiers (zie vorig Forum 4 december 2010) heeft de priester veel meer een taak als moderator. Dat veronderstelt een gemeenschap die zich bewust is dat ze zelf een opdracht heeft voor het geloofsleven van haar leden.

Read more

Overleg en verantwoordelijkheid

andr_kalumba_2

Op zaterdag 26 februari 2011 stond het Forum van het IPB stil bij de manier waarop geloofsgemeenschappen omgaan met overleg en verantwoordelijkheid. Aan vier mensen werd gevraagd een inbreng te doen vanuit hun gemeenschap. Elk sprak vanuit andere ervaringen. André Kalumba als pastoor in Houthalen, Geert Hendrix als lid van De Brug in Lier, Caroline Van Audenhoven als parochie-assistente in de Sint-Antoniusparochie van Leuven en Pieter Nolf vanuit de Interdiocesane Jeugddienst.
Met de Forumleden werd daarna een gesprek gevoerd over de elementen die het overleg en de te nemen verantwoordelijkheden bepalen. In die discussie werden ook spanningsvelden en vragen blootgelegd.

Read more

Sleutelwoorden en synthetische blik

Clustering van de sleutelwoorden

Voor de pauze werd aan de forumleden gevraagd om 3 prioritaire sleutelwoorden aan te duiden. Tegelijk werden de woorden zelf samengebracht in drie clusters. Een rond samengedragen verantwoordelijkheid en de verhouding tussen de lokale gemeenschappen en de grotere gehelen zoals een federatie of decanaat. Een tweede werd gevormd rond de heilige Geest en wat met bezieling en liturgie te maken heeft. Een derde groep sleutelwoorden cirkelde rond de openheid naar en verbinding met de bredere samenleving. Wat volgt is een echo van het zaalgesprek dat na de pauze werd gehouden.

Read more

Opbouwende elementen en voorwaarden

‘Opbouwende elementen en voorwaarden voor levende geloofsgemeenschappen’ was het onderwerp van de Forumbijeenkomst van het IPB op zaterdag 4 december 2010. Ondanks het winterweer waren de leden talrijk aanwezig om te luisteren naar de voorstelling van vier verschillende modellen van gemeenschapsopbouw. Naast het territoriale model kwam gemeenschapsvorming aan bod in een spiritualiteitsbeweging, in de kringen rond een abdij en in een vrouwenorganisatie uit het middenveld. Alle aanwezigen konden daarna aangeven welke elementen zij het belangrijkst vonden voor vandaag en voor de toekomst. In het zaalgesprek dat daarop volgde, werd reliëf aangebracht in de genoemde sleutelwoorden. Om samen verantwoordelijkheid op te nemen is vorming nodig maar ook bezieling vanuit het evangelie en openheid voor nieuwe uitdagingen. De geloofsgemeenschap is er niet voor zichzelf maar investeert in een warme en gastvrije samenleving. Verbondenheid en engagement krijgen gestalte in en vanuit de lokale gemeenschappen en in grotere gehelen en netwerken. Stof genoeg om nog verder uit te werken.

Viermaal gemeenschap

Read more

Vijf stellingen voor het gesprek

  • 1. De crisis dwingt de Kerk ertoe grondig te reflecteren over haar plaats in de samenleving. Ze geeft de Kerkeen extra duw in de rug om bewust stil te staan bij wat haar eigenlijke opdracht is vanuit het evangelie en om ernstig werk te maken van veranderingen.
  • 2. Het is nu vooral de opdracht van de Kerk om zorg te dragen voor de slachtoffers. Slachtoffers moeten er een luisterend oor vinden. De Kerk moet hen opvangen in een gelovig-pastorale context, naar hen luisteren en hen liefdevol omringen.
  • 3. De klerikale cultuur moet worden doorbroken, willen we komen tot een eerlijker overleg in de Kerk. De huidige overlegorganen spelen, zowel op het vlak van advies als beleidsmatig, niet werkelijk mee.
  • 4. De Kerkmoet nu werkelijk het debat aangaan over het ambt. Het ambt moet eerst in zijn totaliteit herbekeken worden. We pleiten voor een diversiteit van ambten en bedieningen zodat, naast celibataire mannen, ook vrouwen en gehuwden kunnen delen in de verantwoordelijkheid voor de opbouw van de geloofsgemeenschap.
  • 5. We moeten concreet nadenken over vitale geloofsgemeenschappen en hoe die zich kunnen organiseren in onze samenleving. Geloofsgemeenschappen moeten meer zelf verantwoordelijkheid krijgen, waarbij niet alles aangestuurd hoeft te worden van ‘hogerhand’.

Hoe kunnen we elkaar bemoedigen en versterken?

Op zaterdag 9 oktober 2010 kwamen de leden van het IPB samen om van gedachten te wisselen over vitale geloofsgemeenschappen vandaag en in de toekomst. Aan de hand van 5 stellingen kwam een boeiend zaalgesprek op gang. De deelnemers mochten bij elke stelling aangeven of ze al dan niet akkoord konden gaan en eventueel of ze nuanceringen wilden aanbrengen.
Aan Emmanuel Van Lierde, Els Van Doren en Bart Paepen was gevraagd om op het einde van de voormiddag te reageren op het geheel van wat gezegd werd. Ze deden dit ieder op hun eigen manier, de ene met een samenvatting, de andere met indrukken of met uitdagingen en vragen aan het adres van het IPB.

Read more