Forum 8 december 2012

jan_jaspers

IPB-Forum over de toekomst van de territoriale pastoraal
Aandachtspunten bij het kerkenplan

BRUSSEL (KerkNet/IPB) – Zaterdag 8 december werden op het Forum van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) in het Interdiocesaan Centrum in dejan_jaspers Guimardstraat in Brussel de resultaten van de bevraging van het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) over de parochiekerken besproken. Jan Jaspers, directeur van het Expertisecentrum Onroerend Kerkelijk Erfgoed van het CRKC belichtte vooral het pastorale luik van deze ruime bevraging. Hij opende in zijn inleiding ook een aaninge_hauchecorne_en_josian_caproenstal pistes om pastoraal en cultuur meer met elkaar te verbinden via het kerkgebouw.

Inge Hauchecorne, als geëngageerde vrijwilligster betrokken bij het traject over parochies en parochiekerken in het dekenaat Klein-Brabant, gaf daarna een getuigenis over het leven in plaatselijke geloofsgemeenschappen. In de voorbije jaren groeiden daar nieuwe initiatieven van onderuit. Zij hield een pleidooi om op een hedendaagse manier samen te komen rond het evangelie. Geloven is iets wat heel je leven kleurt en waar je deugd aan moet beleven.

Daarna was er een boeiend zaalgesprek waarin de deelnemers hun bedenkingen en bekommernissen konden uitspreken. Ze werden naar huis gestuurd met de opdracht om die als aandachtspunten mee te nemen naar hun organisaties en beleidsorganen.

(Zie verder onder de rubriek ‘Thema’s – Toekomst parochie(kerk)’)

 

Forum 13 oktober 2012

zaal

IPB-FORUM OVER JONGERENPASTORAAL

IPB buigt zich over ‘De Madridgeneratie: waar zijn ze in Godsnaam mee bezig?’zaal

BRUSSEL (KerkNet) – In het Interdiocesaan Centrum in de Brusselse Guimardstraat vond vandaag zaterdag het eerste IPB-Forum van het nieuwe werkjaar plaats. Thema van de bijeenkomst was: ‘De Madridgeneratie: waar zijn ze in Godsnaam mee bezig?’, naar het gelijknamige, pas verschenen boek van Hilde Ingels en Pieter Nolf, dat de resultaten van een doorgedreven onderzoek bij de Vlaamse deelnemers aan de Wereldjongerendagen (WJD) 2011 in Madrid bundelt. Hilde Ingels lichtte enkele belangrijke bevindingen van het onderzoek toe en Pieter Nolf stelde een aantal pistes voor jongerenpastoraal anno 2012 voor, die op dat onderzoek zijn gebaseerd.

Read more

Forum 2 juni 2012

De toekomst van de parochiekerken

Uitgangspunt van het IPB-beraad was de nota van minister Bourgeois over de toekomst van de parochiekerk. De inhoud vandezeconceptnota werd toegelicht door Jan Jaspers, directeur van het expertisecentrum onroerend kerkelijk erfgoed van het CRKC. Daarna stelde iemand van elk bisdom kort voor hoe met deze nota gewerkt wordt en formuleerden de deelnemers bedenkingen en vragen.

Jaspers stelde dat het maatschappelijk draagvlak van de Kerk nog vrij groot is. Lokaal zetten honderden vrijwilligers zich in, ook voor het kerkgebouw. Doordat het kostenplaatje echter oploopt en het aantal gebruikers van kerkgebouwen daalt, verkleint het politieke draagvlak. De denkoefening die vandaag gevraagd wordt, moet uitmonden in een meerjarenplan. Bourgeois zelf stelt dat de beste bestemming voor een kerk de huidige is, die dus waarin de eredienst voorop staat. Maar voor de toekomst dient medegebruik of nevengebruik en eventueel herbestemming overwogen te worden.

Read more

Forum 3 maart 2012

Kwaliteitsvol overleg in de Kerk en in het IPB zelf

Dit was het thema van de Forumbijeenkomst van het IPB op zaterdag 3 maart 2012 in Brussel. Onderzoeker Liesbeth Pulinckx stelde kort de resultaten voor van een bevraging van de leden van het IPB. Hoe zien zij het overleg dat op een Forumbijeenkomst of in een bureauvergadering van het IPB gebeurt? Meer dan 40% van de leden beantwoordde de vragenlijst. Over het algemeen zijn ze zeer tevreden met de werkwijze van het IPB en vinden ze de bijeenkomsten verrijkend, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak.
Aan de hand van een aantal stellingen werd het onderwerp daarna verder uitgediept. Daaruit bleek dat het lidmaatschap van het IPB ook de verantwoordelijkheid meebrengt om wat op een Forum aan bod komt mee te nemen naar de achterban. Een wisselwerking tussen de middenveldorganisaties en het IPB hangt af van de doorstroming van informatie in beide richtingen.

Kwaliteitsvol overleg veronderstelt luisteren en spreken. Zowel uit de enquête als uit het zaalgesprek blijkt dat de leden zich echt beluisterd weten maar dat er wel vragen zijn bij het impact van hun spreken. Het gewicht van de inbreng van het IPB zelf is ook onduidelijk en vraagt verdere uitklaring. Het IPB biedt een belangrijk forum om te netwerken maar het dient ook af en toe met een standpunt of concrete adviezen naar buiten te komen.

Overleg is in de Kerk een noodzakelijke voorwaarde tot verandering maar het is niet de enige. Ook andere factoren spelen een rol. Kwaliteitsvol kerkelijk overleg zet alle betrokken partners rond de tafel: de gewone gelovigen en de mensen uit het beleid. Daarbij is de evangelische bewogenheid de gemeenschappelijke grond. Vanuit wat verbindt, kunnen we constructief omgaan met de verschillen en samen zoekend Kerk zijn.

Aan het einde van de voormiddag werd een nieuwe brochure van het IPB voorgesteld. ‘Een nieuw gelaat voor de Kerk’ vertelt over de lokale geloofsgemeenschappen in het bisdom Poitiers. Mgr. A. Rouet lanceerde daar na de diocesane synode van 2003 een nieuwe aanpak van de territoriale pastoraal. De brochure van 32 blz. is de vertaling van een tekst die verscheen in het boek ‘Un nouveau visage d’Eglise’. Ze wil een inspirerende bemoediging zijn voor al wie vandaag betrokken is bij of verantwoordelijkheid draagt in een of andere geloofsgemeenschap in Vlaanderen.

Tenslotte werd aangekondigd dat het IPB samen met haar Franstalige zusterorganisatie CIL en met de Bisschoppenconferentie van België op donderdag 15 maart een persconferentie houdt. Daar zal een gemeenschappelijke oproep voor een rechtvaardige en leefbare wereld worden gelanceerd. Op die manier willen we als christenen onze zorg voor die mensen die het meest getroffen worden door de financiële crisis zichtbaar maken. Met het appel wordt breed uitgenodigd om mee te doen met bestaande initiatieven en acties.

Forum 8 oktober 2011

forum_8_oktober_2011_-_lieve_wouters

IPB herverkiest voorzitter Josian Caproens
Lekenadviesraad neemt afscheid van mgr. Johan Bonny als bisschop referent

BRUSSEL – (KerkNet) – Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) heeft op zijn Forum zaterdagmorgen in het Theologische en Pastoraal Centrum (TPC) in Antwerpen Josian Caproens (°1952) opnieuw tot voorzitter verkozen. Zij was de enige kandidate voor het voorzitterschap. De leden van het IPB-Forum stemde unaniem voor een verlenging van Caproens mandaat.

Read more

Forum 4 december 2010

prioriteiten_aanduiden

‘Opbouwende elementen en voorwaarden voor levende geloofsgemeenschappen’ was het onderwerp van de Forumbijeenkomst van het IPB op zaterdag 4 december. Ondanks het winterweer waren de leden talrijk aanwezig om te luisteren naar de voorstelling van vier verschillende modellen van gemeenschapsopbouw. Naast het territoriale model kwam gemeenschapsvorming aan bod in een spiritualiteitsbeweging, in de kringen rond een abdij en in een vrouwenorganisatie uit het middenveld. Alle aanwezigen konden daarna aangeven welke elementen zij het belangrijkst vonden voor vandaag en voor de toekomst. In het zaalgesprek dat daarop volgde, werd reliëf aangebracht in de genoemde sleutelwoorden. Om samen verantwoordelijkheid op te nemen is vorming nodig maar ook bezieling vanuit het evangelie en openheid voor nieuwe uitdagingen. De geloofsgemeenschap is er niet voor zichzelf maar investeert in een warme en gastvrije samenleving. Verbondenheid en engagement krijgen gestalte in en vanuit de lokale gemeenschappen en in grotere gehelen en netwerken. Stof genoeg om verder uit te werken.

(Zie verder onder de rubriek ‘Archief – Levende geloofsgemeenschappen’)

prioriteiten_aanduiden sleutelwoorden_uit_de_verschillende_modellen

Alle aanwezigen mochten hun prioriteiten                 Sleutelwoorden uit de verschillende
aanduiden.                                                                        modellen

zaalgesprek_bracht_relief_in_de_sleutelwoorden sint_was_de_vierde_bisschop_op_het_forum

Het zaalgesprek bracht reliëf in de                           Sinterklaas was de vierde bisschop
sleutelwoorden.                                                            aanwezig op het Forum.

Forum 9 oktober 2010

welkom_en_bezinning_josian_caproens_en_carine_devogelaere

Geloofsgemeenschappen bemoedigen en versterken

Brussel, 9 oktober 2010 – Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) – het ruimste overlegorgaan in de Vlaamse kerk – reflecteerde vandaag over ‘Levende geloofsgemeenschappen voor vandaag en morgen. Hoe kunnen we elkaar bemoedigen en versterken?’. De forumleden gingen een open gesprek aan over de situatie van de kerk. Ze deden dat aan de hand van stellingen over noodzakelijke veranderingen, zorg voor de slachtoffers, samen gedragen verantwoordelijkheid, diversiteit van ambten en levengevende gemeenschappen.

Read more

Forum 13 maart 2010

ludo_horemans_president_eapn_en_voorzitter_josian_caproens

IPB beraad over armoedeludo_horemans_president_eapn_en_voorzitter_josian_caproens

Zaterdagvoormiddag 13 maart hield het Interdiocesaan Pastoraal Beraad een overleg over het thema armoede. Ludo Horemans, president van EAPN (Europees Netwerk Armoedebestrijding) schetste in zijn inleiding het belang van een structurele aanpak van armoede. Veel sociale regelgeving gebeurt op Europees niveau. Het is dus noodzakelijk om armoedebestrijding op de Europese agenda te krijgen en de politici te sensibiliseren voor dit thema. EAPN doet dit door empowerment van mensen en gemeenschappen in armoede en door concrete politieke voorstellen te formuleren. Maar EAPN rekent op de steun van burgers uit de verschillende landen die op lokaal niveau opkomen voor mensen in armoede en het thema onder de aandacht brengen van de beleidsmakers.

Read more