Jaarverslag september 2017-september 2018

Graag bezorgen wij u een jaaroverzicht van de activiteiten van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad, het lekenoverlegorgaan van de Vlaamse katholieke Kerk. Het IPB-overleg gebeurt tijdens de trimestriële Forumbijeenkomsten en in de maandelijkse Bureauvergaderingen. Dit zijn plaatsen en tijden van ontmoeting, bemoediging en bevraging. De behandelde thema’s spelen in op de actualiteit in Kerk en samenleving of op specifieke vragen en bekommernissen die door de leden of door externen gesignaleerd worden. De concrete doelstelling van een Forumbijeenkomst kan verschillen naargelang het onderwerp. Soms gaat het over informatie en visievorming, soms over het verkennen van nieuwe wegen of over het blootleggen van knelpunten en formuleren van adviezen. Deze laatste kunnen gericht zijn aan de verantwoordelijken in Kerk of samenleving, aan medechristenen of mensen uit de eigen organisaties en groepen of aan de brede samenleving. Van elk Forum leest u een kort verslagje in deze brochure. De uitgebreide versie werd gepubliceerd in ons tijdschrift Transparant.

Op pagina 13 en volgende vindt u een verslag van de andere activiteiten van het voorbije werkjaar, waarin u onder andere kan lezen dat Josian Caproens voorzitter werd van het Europees Lekenforum.

U krijgt ook een overzicht van de financies van 2017, een blijvende bekommernis voor de toekomst.

We eindigen op de laatste bladzijde met een vooruitblik op het nieuwe werkjaar en een uitnodiging om alvast 6 juni 2020 in uw agenda te schrijven. Dan verwachten we u op de viering van ons 50-jarig bestaan.

Link naar het JAARVERSLAG