IPB-uitgave Waar twee of drie

kaft_waar_twee_of_drie


Waar twee of drie
Brochure over en voor levende geloofsgemeenschappen

Josian Caproens en Carine Devogelaere

IPB-uitgave – mei 2016

Deze brochure kost 5,00 € exclusief verzendingskosten en is te bestellen via ipb@interdio.be.

Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) ging de voorbije 2 jaar op zoek naar levende geloofsgemeenschappen in Vlaanderen om het geheim van hun levenskracht te leren kennen.

Read more

IPB-uitgave Roeping en zending van de leek

kaft_roeping_en_zending_van_de_leek

Roeping en zending van de leek
50 jaar na Vaticanum II

Mgr. Helmut Krätzl: referaat en reflecties

IPB-uitgave – november 2013

Tijdens het Europees Lekenforum in 2012 in Wenen sprak monseigneur Krätzl, voormalig hulpbisschop van die stad, over de roeping en de zending van de leek 50 jaar na Vaticanum II. Vermits dit thema ook voor het lekenforum in Vlaanderen belangrijk is, besloot het IPB hieraan een uitgave te wijden. We legden het referaat van mgr. Krätzl voor aan een aantal kerkbetrokken mensen en vroegen hen om in te zoemen op telkens één aspect. Lea Verstricht, Peter De Mey, Christa Damen, Thomas Knieps, Mathijs Lamberigts, Emmanuel Van Lierde en bisschop Johan Bonny schreven ieder een korte bijdrage. De mening van de onderscheiden auteurs levert een aanvulling en biedt hopelijk gespreksstof. Als ondersteuning hiervoor voegen we achteraan in de brochure ook enkele reflectievragen toe.

De roeping en zending van de leek heeft vele facetten. Naar de toekomst toe zal het belangrijk zijn om te reflecteren en in gesprek te gaan zowel over de inhoud als over de vormgeving. Elke tijd en elke maatschappelijke context heeft nood aan een eigen invulling van lekenspiritualiteit. Maar even belangrijk zijn de structuren die uitdrukken hoe en waar leken hun roeping en zending kunnen waar maken binnen de Kerk en vanuit die Kerk in de samenleving. Wij hopen met deze brochure het gesprek hierover op vele plaatsen en niveaus gaande te houden of op gang te brengen.

Brochure A5-formaat, 36 blz. aan 5,00 € exclusief verzendingskosten, te bestellen op het IPB via ipb@interdio.be.

IPB-uitgave Een nieuw gelaat voor de Kerk

kaft_een_nieuw_gelaat_voor_de_kerk

Een nieuw gelaat voor de Kerk
De lokale gemeenschappen in het bisdom Poitiers

Mgr. A. Rouet

IPB-uitgave, februari 2012

Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad is ervan overtuigd dat de pastorale aanpak van mgr. Rouet in het Franse bisdom Poitiers ook voor de geloofsgemeenschappen in Vlaanderen inspirerend kan zijn. Daarom werd een Nederlandse vertaling gemaakt van het eerste hoofdstuk van het boek ‘Un nouveau visage d’Eglise’. Hierin vertelt Rouet de ontstaansgeschiedenis van zijn territoriale aanpak en geeft hij een beschrijving van het basisteam in de lokale gemeenschappen. Dat bestaat uit 5 mensen die ieder een eigen opdracht vervullen. Verder komen ook de relatie met de priester en de manier waarop de verantwoordelijkheid gedeeld wordt, aan bod. Rouet geeft in eenvoudige woorden aan welke Kerkvisie hij bij dit alles hanteert. Een van zijn sleutelbegrippen is vertrouwen. Zoals God vertrouwen heeft in ons, zo moeten wij als gedoopten elkaar vertrouwen schenken.

De brochure wil een inspirerende bemoediging zijn voor al wie vandaag betrokken is bij of verantwoordelijkheid draagt in een of andere geloofsgemeenschap in Vlaanderen.

Te bestellen via ipb@interdio.be. Kostprijs 5,00 € exclusief verzendkosten.

IPB-uitgave Christenen en de crisis

christenen_en_de_crisis

Christenen en de crisis
De tekenen van de tijd lezen in het licht van het evangelie

Johan Verstraeten

Een IPB-uitgave, oktober 2010

In oktober 2009 hield het IPB een overleg over ‘Christenen en de crisis’ waarop professor Johan Verstraeten, KU Leuven, een analyse gaf over de oorzaken en gevolgen van de economische crisis. Deze tekst werd verder uitgewerkt en aangevuld en verschijnt nu in brochurevorm.

Read more

IPB-uitgave Catechese van de weg

image003

Catechese van de weg
Een pastorale pedagogie om de overgang te maken.
Luc Aerens, IPB-uitgave, oktober 2009

In een brochure van 32 blz. wordt de overgang geschetst van 
een klassieke catechese zoals die in een cultuurchristendom bestond naar een catechese van de weg.
Geloven is vandaag een bewuste keuze en het vraagt om een levenslange initiatie en vorming.
De brochure belicht 7 verschillende overgangselementen en geeft telkens hefbomen om concrete stappen te zetten naar de toekomst toe. Het is de neerslag van wat aan bod kwam op het IPB-Forum van 6 juni 2009 over geloofscommunicatie.

IPB-bundel over Opvoedingsondersteuning

kaft_opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning. Dossier IPB 2008-2009

Deze bundel bevat de inbreng van de verschillende sprekers op de Forumbijeenkomsten van 31 mei en 4 oktober 2008. Hij biedt een kader waarbinnen verenigingen, parochies en groepen in gesprek kunnen gaan over de ondersteuning die zij informeel bieden aan gezinnen met kinderen. Een aantal vragen op de laatste bladzijde helpen bij deze reflectie.

Read more