Synode over het Gezin. Reactie IPB op de brief van mgr. Bonny

Wij zijn erg blij met de brief van mgr. Bonny waarin hij zijn verwachtingen verwoordt ten aanzien van de synode over het gezin in oktober. Bij de voorstelling van de resultaten van de bevraging in Vlaanderen eerder dit jaar, riep het IPB de bisschoppen trouwens op om een duidelijk standpunt in te nemen en ook te verwoorden tijdens de synode. Het is immers belangrijk dat iemand uit de officiële Kerk duidelijk zijn mening zegt over de manier waarop de Kerk met bepaalde zaken omgaat. Wanneer een bisschop dit doet, en dan is mgr. Bonny zeker niet de minste, komt de boodschap wellicht nog anders aan in Rome dan wanneer alleen leken reageren. Daarbij is de brief degelijk onderbouwd, zowel vanuit theologische hoek, als vanuit de beleving en de opvattingen van vele gelovigen. Doordat de brief meteen in vijf talen verscheen, zullen andere bisschoppen internationaal de verwachtingen van mgr. Bonny rechtstreeks kunnen oppikken. Hierdoor wordt de discussie over het thema nog vóór de synode gevoerd waardoor geesten rijpen en het draagvlak voor veranderingen hopelijk groter wordt. Want voor de paus zal de brief wellicht goed weergeven wat hij zelf denkt. Hij verkondigt immers barmhartigheid en nabijheid. Toch leven er in zijn omgeving en ook in de Kerk in het algemeen verschillende opvattingen. Er kan uiteindelijk maar iets groeien als we met elkaar in gesprek gaan en blijven luisteren naar de bekommernissen van de gelovigen, in welke levenssituatie ze zich ook bevinden.

5 september 2014

Josian Caproens
voorzitter IPB

Links

Brief van mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen

Opiniestuk Josian Caproens, deredactie.be – vrtnieuws

Artikel Josian Caproens, Tertio

Reactie IPB-CIL ivm geweld in naam van de religie

ipb_cil

Gemeenschappelijke reactie van het IPB en haar zusterorganisatie CIL op de verklaring van mgr. Léonard, opperrabbijn Guigui en Noureddine Smaili

In een wereld waar politiek en economie elke communicatie domineren, lijkt het menselijke te verdwijnen en plaats te maken voor een onmenselijke manier om grond te veroveren of de toegang tot grondstoffen te vrijwaren.
Mensen profiteren hiervan om af te rekenen met God en met ‘de gelovigen’ omdat het geweld vaak ‘in de naam van God’ gepleegd wordt.
Anderen stellen vragen bij de betekenis van het mens-zijn zelf omwille van dit onmenselijk gedrag. Hoe kunnen ze zoveel levens van mannen, vrouwen en kinderen vernietigen?

Wij bedanken mgr. Léonard, opperrabbijn Guigui en Noureddine Smaili voor hun gemeenschappelijke verklaring.
Hebt u ze al gelezen ? Laten we er samen naar leven.

Want wij blijven geloven dat de menselijke waardigheid het fundament vormt voor de opbouw van een broederlijke samenleving en dat respect de bron van hoop is voor de toekomst.
De opbouw van een menswaardige wereld is een taak voor ons allen vandaag. Zo kan Gods gelaat werkelijk doorbreken en is er leven mogelijk voor elke mens.

ipb_cil

Oproep IPB-Bureau verkiezingen 25 mei 2014

Samen maken we het verschil

Oproep van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad voor de verkiezingen van 25 mei 2014

In de aanloop naar de verkiezingen worden we als christenen én als burgers uitgedaagd om na te denken over wat we belangrijk vinden voor onze samenleving. Durven wij op 25 mei consequent kiezen voor de waardigheid van de mens en het algemeen welzijn? Als christenen zijn we geroepen onze verantwoordelijkheid op te nemen. De leden van het IPB-Bureau pleiten ervoor om de verkiezingsprogramma’s te bekijken tegen het licht van het evangelie en de sociale leer van de Kerk. Hiermee gaan we in op de vraag van de Europese bisschoppen om reflectie op gang te brengen[1] voor de Europese én de Belgische verkiezingen.

Neen aan een economie van uitsluiting[2]

Sinds de bankencrisis is het denken en spreken over de toekomst louter door de economie bepaald. Wij pleiten voor een politiek waarin de hele mens opnieuw centraal staat. Daarom moeten de economie en in het bijzonder de financiële instellingen in dienst gesteld worden van een groter goed.

Neen aan een klimaat van wantrouwen en angst

Wij pleiten voor een inclusieve en gastvrije samenleving waarin de zwakkeren niet gestigmatiseerd worden. Vreemdelingen, vluchtelingen, daklozen, verslaafden, ouderen, zieken en gehandicapten, werklozen, vooral jonge werklozen, en vele andere kwetsbare mensen verdienen respect en gelijke kansen. Durven we opkomen voor een solidaire en gastvrije samenleving waarin voor uitsluiting geen plaats is?

Neen aan een verdere individualisering

Het evangelie daagt christenen uit om hun comfortzone te verlaten en nieuwe wegen te gaan van solidariteit en gemeenschapsopbouw. Samen kunnen we oplossingen vinden voor de schrijnende ongelijkheid in Europa en in de wereld. De ecologische uitdagingen vragen overleg en een gemeenschappelijke aanpak. Laten we de politici oproepen hun beleidskeuzes af te stemmen op duurzaam en bio-ethisch handelen. Een sobere levenshouding moet centraal staan in de sociale markteconomie en in het milieubeleid. Wij moeten leren leven met minder en er tegelijk voor zorgen dat zij die minder of zelfs niets hebben een fair deel krijgen.

Neen aan een verbanning van het geloof naar de privésfeer

Wij roepen op tot een open dialoog over wat mensen beweegt en wat dynamiek geeft aan hun leven. We zijn overtuigd dat levensbeschouwing en religie de dragende grond vormen voor de opbouw van de samenleving. Zij mogen niet verdrongen worden naar de privésfeer. Zij kunnen immers sterk bijdragen tot een sociale dialoog. We dagen christelijke politici uit om duidelijk te spreken en te handelen vanuit hun levensbeschouwing. Dit draagt bij tot een gezond pluralisme dat in waarheid recht doet aan verschillen en waarden.

Het Bureau van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad

Josian Caproens, voorzitter

 

COMECE verklaring EU-kiezingen 2014 (Ned.)[1] Voor de verklaring van de COMECE: zie http://www.comece.org/site/en/activities/events/article/6431.html op 25.04.2014.

[2] Deze titel is overgenomen van paus Franciscus, De vreugde van het evangelie. Apostolische exhortatie, Wereldkerkdocumenten 34, Licap Brussel, 2014, p.39. Ook in de volgende paragrafen zijn een aantal gedachten ontleend aan deze exhortatie.

In memoriam Jan Steyaert

ipb 40_2010_06_05_9999_110
ipb 40_2010_06_05_9999_11015.10.1920 – 27.03.2014
Na het internationaal Congres voor het Lekenapostolaat in Rome (1967) werd in Vlaanderen voorgesteld dat de Bisschoppenconferentie een commissie zou oprichten om de kerkelijke dialoogstructuren in de Vlaamse kerkgemeenschap te bestuderen. Deze commissie ging van start in juli 1968 onder voorzitterschap van mgr. Schoenmaeckers. Jan Steyaert was een van haar leden. Na een grondige studie adviseert de commissie de oprichting van een Interdiocesaan Pastoraal Beraad.
Wanneer het IPB dan einde 1969 van start gaat, wordt Jan Steyaert de eerste voorzitter. Hij zal dat ononderbroken blijven tot 1980. Onder zijn gedreven en deskundige leiding groeit het IPB uit tot een krachtig adviesorgaan. In het beraad komen zowel binnenkerkelijke onderwerpen zoals volwassencatechese, financiering van de kerk, pastorale begeleiding van zieken en stervenden, als meer maatschappelijke thema’s aan bod. Zo behandelt het IPB in die eerste jaren onder andere de problematiek van de buitenlandse arbeiders, de bewapening, het Vlaamse cultuurbeleid en de betekenis van een levenskrachtig Europa. Het IPB brengt adviezen uit aan bisschoppen, gelovigen en de brede samenleving.
Het IPB kijkt met erkenning en dankbaarheid terug op wat Jan Steyaert in die beginjaren gerealiseerd heeft. Hij heeft mee de fundamenten gelegd voor een uniek overlegorgaan in onze Vlaamse Kerk.
Aan de familie van Jan Steyaert biedt het IPB haar christelijke deelneming aan.

Jaaroverzicht 2013 en vooruitblik

2013, een jaar van betekenis voor de katholieke Kerk?!

 

Paus Franciscus

Het afgelopen jaar is zeker onze huidige paus van betekenis geweest. De persoonlijkheid van paus Franciscus maakt wereldwijd een grote indruk door zijn keuze om dicht bij de armen te leven vanuit de inspiratie van Christus en het Evangelie. Zijn onbevangen stijl en zijn charisma maken deel uit van de boodschap die hij brengt: verstaanbaar en vrijmoedig zijn. Hij is duidelijk zichzelf en gaat de weg die hij voor zichzelf heeft uitgestippeld.

Read more