Oproep ivm de clusterbommen

Het IPB steunt de inspanningen van ons land en van tientallen NGO’s waaronder Handicap International en Pax Christi, om in 2008 te komen tot een wettelijk bindend internationaal verdrag dat clustermunitie verbiedt.

Clusterbommen zijn controversiële wapens omdat ze geen onderscheid maken tussen burgerlijke en militaire doelwitten. Volgens onderzoeken zijn meer dan 95 % van de slachtoffers burgers, onder hen veel kinderen.

In dezelfde lijn steunt het IPB de inspanningen om het verdrag dat anti-persoonsmijnen verbiedt en al door 153 landen werd geratificeerd verder uit te breiden naar alle landen van de wereld.

Samen met Netwerk Vlaanderen vraagt het IPB dat de banken er nauwkeurig op toezien geen beleggingen aan te bieden van bedrijven die clustermunitie en anti-persoonsmijnen produceren. We roepen iedereen op, en zeker de christengemeenschap, om een gelijkaardige wijze van ethisch verantwoord handelen aan de dag te leggen.

 

IPB-Forum
3 maart 2007

 

Kwestie Sobrino

IPB is verontwaardigd over de notificatie aan het adres van Jon Sobrino

 

Het IPB-Bureau nam kennis van de notificatie van de Congregatie van Geloofsleer ten aanzien van enkele stellingen van Jon Sobrino. Enkele bedenkingen werden doorgesproken.

Een eerste punt betreft de ontwikkeling van een theologie binnen een context waarin onderdrukking, uitbuiting, terreur en armoede de hoofdtonen zijn. Het pleit voor mensen als Sobrino dat zij ook hun denken hierdoor laten bepalen en ontwikkelingen binnen de christologie en de theologie daarvoor niet uit de weg gaan. De voorbije 50 jaar werd een contextuele theologie ontwikkeld. Die gaat de confrontatie met de hedendaagse context niet uit de weg en zoekt hoe God aanwezig is in die geschiedenis. Het IPB stelt zich de vraag hoelang de kerk nog een ‘tweesporenbeleid’ kan aanhouden, waarbij het leergezag en haar theologie gescheiden worden van de leefsituatie van mensen, van de ontwikkelingen allerhande en van een pastoraal die die leefsituatie en ontwikkelingen als vertrekbasis neemt.

Een tweede punt betrof het tijdstip van de notificatie. Op 13 mei opent paus Benedictus 16 in Brazilië de vijfde Latijns-Amerikaanse bisschoppenconferentie – CELAM V. Twee maanden voor de aanvang ervan wordt deze notificatie als een veroordeling gezien van de bevrijdingstheologie die leeft vanuit de voorkeursoptie voor de armen en die in vele Latijns-Amerikaanse bisdommen opbloeit vanuit de concrete pastorale praktijk met de armen.

Een derde punt betreft het gemak waarmee de aartsbisschop van San Salvador, lid van het Opus Dei, de notificatie zal omzetten in sancties en een leer- en publicatieverbod voor Jon Sobrino. Dit werd door hem aangekondigd vooraleer de notificatie officieel bekend gemaakt werd.

Wij sluiten ons met dit bericht aan bij de wereldwijde verontwaardiging en ontgoocheling van theologen en anderen die zich engageren voor de kerk in de wereld. Wij hopen dat ook de katholieke universiteit van Leuven, die in 1985 een eredoctoraat uitreikte aan Jon Sobrino, haar steun blijft betuigen en dit ook kenbaar maakt aan de Congregatie voor Geloofsleer.

 

20 maart 2007

 

IPB-standpunt VW-Vorst

Het IPB kan niet ongevoelig blijven voor wat zich de voorbije dagen heeft voorgedaan bij VW Vorst. Zeker de beslissing die vandaag werd bekendgemaakt is niet goed te keuren.

Het ontslag van duizenden werknemers kan terecht een ‘persoonlijke ramp’ genoemd worden voor elk van hen. Ieder ziet een levenszekerheid en een toekomst bedreigd door het verlies van hun arbeid en inkomen. De inzet van elk van die mensen wordt miskend en uitgewist alsof het van geen tel was.

Maar het is evenzeer een klap in het gezicht van een samenleving. Eens te meer maken dergelijke beslissingen duidelijk dat rechtmatige belangen van mensen, gezinnen en gemeenschappen moeten wijken voor economische en nationalistische beslissingen. In een Europese en geglobaliseerde cultuur vinden wij dit onaanvaardbaar. Basiswaarden van een samenleving worden met de voeten getreden. Respect voor mensen, aandacht voor de meest kwetsbaren, solidariteit en algemeen welzijn verdwijnen naar de achtergrond.

Een verantwoord sociaal begeleidingsplan lijkt een minimumeis van rechtvaardigheid, maar het kan niet opwegen tegen het onrecht, de woede, de onmacht en het leed van de betrokkenen.

Als IPB vragen wij dat de belangen van mensen en het algemeen welzijn primeren in het economische proces. Het IPB wijst de beleidsverantwoordelijken en de politici er op dat er dringend werk dient gemaakt te worden van een eerlijker en humaner socio-economisch model, met een duidelijke wetgeving op Europees vlak en bijhorende sanctioneringsmogelijkheden.

Het IPB zegt de werknemers van VW Vorst en zijn toeleveringsbedrijven, en al degenen die hun belangen behartigen, zijn volle steun toe.

   

Guido Vos
voorzitter IPB
21 november 2006