Jongerenpastoraal

De Madridgeneratie: waar zijn ze in Godsnaam mee bezig?

Bevindingen van het onderzoek bij de deelnemers aan de Wereldjongerendagen in Madrid
Hilde Ingels, onderzoeker en docent Arteveldehogeschool Gent

Volledige inleiding

Pistes voor een jongerenpastoraal anno 2012 vanuit het onderzoek
Pieter Nolf, directeur Interdiocesane Jeugddienst

Op zaterdag 13 oktober 2012 kwam het IPB-Forum samen in Brussel. Met meer dan 50 deelnemers richtten we onze aandacht op de jongerenpastoraal. Als opstap gebruikten we hiervoor de resultaten van een breed opgezet onderzoek dat de Arteveldehogeschool in Gent uitvoerde in opdracht van de Interdiocesane Dienst Jongerenpastoraal (IJD). Het onderzoek volgde 600 jongeren die zich inschreven voor de Wereldjongerendagen (WJD) in Madrid in de zomer van 2011.

Read more

De toekomst van de parochiekerken

panel_met_josian

Forum 2 juni 2012

Uitgangspunt van het IPB-beraad was de nota van minister Bourgeois over de toekomst van de parochiekerk. De inhoud van deze conceptnota werd toegelicht door Jan Jaspers, directeur van het expertisecentrum onroerend kerkelijk erfgoed van het CRKC. Daarna stelden medewerkers van elk bisdom kort voor hoe met deze nota gewerkt wordt en formuleerden de deelnemers bedenkingen en vragen.

Parochiekerkenplan
Einde 2011 keurde de Vlaamse regering de conceptnota van minister Bourgeois over de toekomst van de Vlaamse parochiekerk goed. Hierin wordt aan de gemeenten gevraagd om een langetermijnvisie voor de parochiekerken te ontwikkelen. Daartoe moeten de kerkfabrieken en centrale kerkbesturen van de 1850 parochiekerken voorstellen doen aan hun gemeentebestuur. De inhoud van die voorstellen hangt echter grotendeels af van het kerkelijk beleid met betrekking tot de territoriale pastoraal.
Jaspers stelde dat het maatschappelijk draagvlak van de Kerk nog vrij groot is. Lokaal zetten honderden vrijwilligers zich in, ook voor het kerkgebouw. Doordat het kostenplaatje echter oploopt en het aantal gebruikers van kerkgebouwen daalt, verkleint op sommige plaatsen het politieke draagvlak. De denkoefening die vandaag gevraagd wordt, moet uitmonden in een gemeentelijk meerjarenplan met de daaraan gekoppelde financiële middelen. Bourgeois zelf stelt dat de beste bestemming voor een kerk diegene is waarin de eredienst voorop staat. Maar voor de toekomst dienen medegebruik of nevengebruik en eventueel herbestemming overwogen te worden.
Momenteel zijn alle bisdommen bezig met een bevraging waarin zowel de toestand van het kerkgebouw als het gebruik ervan in kaart worden gebracht. Vooral het gebruik van een kerk en de levensvatbaarheid van de geloofsgemeenschap zullen doorwegen in het uittekenen van de toekomstvisie. Onderhandelingen met de gemeente moeten vertrekken vanuit en rekening houden met dit pastorale luik.

Voorstelling conceptnota Bourgeois en rol CRKC

 

Read more

Kerk in beweging!

handen_van_de_folder_kerk_in_beweging

handen_van_de_folder_kerk_in_beweging

Colloquium voor wie gelooft in de toekomst
zaterdag 10 december 2011, 9-16u
Leuven, Maria-Theresiacollege, Sint-Michielsstraat 6

In het voorbije jaar is de toekomst van de Kerk op vele plaatsen en manieren ter sprake gekomen. Met het Interdiocesaan Pastoraal Beraad willen wij daarvan zoveel mogelijk elementen verzamelen en een platform geven. We willen gelovigen en organisaties bemoedigen en met elkaar in contact brengen. Zo hopen we een kader te bieden waarin nieuwe ideeën en netwerken kunnen ontstaan rond vitale geloofsgemeenschappen vandaag en voor de toekomst.

 

8.45u   Onthaal
9.15u   Welkom door Josian Caproens (voorzitter IPB)

9.30u Voorstelling onderzoeksresultaten enquête RKK in de mediapanelgesprek
Norbert Vanbeselaere

10.10u Panelgesprek                                                                          
De Kerk vandaag en in de toekomst
Mieke Van Hecke (VSKO), Walter Pauli (Knack),
Jo Vandeurzen (Vlaams minister Welzijn), Piet Vanthemsche (BB)
Moderator: Mia Doornaert

12.15u Wandelbuffet met postersessie
Vitale geloofsgemeenschappen, praktijkvoorbeelden en denkpistes

Postersessie

14.00u Voorstelling project ‘Overleg in de Vlaamse Kerk’
Volledige lezingthumb_aula
Liesbeth Pulinckx

14.35u Eigen(zinnige) reflecties over overleg in de Kerk
Peter Annegarn (voorzitter CIL)
Boeve (decaan Faculteit Theologie en Religiewetenschappen)   
Mgr. Johan Bonny (bisschopreferent van het IPB tijdens het project)

15.20u Woord en wederwoord
Josian Caproens en Rik Torfs

15.50u Slotwoord en zending
Mgr. Luc Van Looy
16.00u  Napraten bij een drankje

Dit colloquium is een samenwerking tussen het IPB en de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven

 

Thema’s

Hier kan u de recentste thema’s vinden van onze Forumbijeenkomsten. Oudere onderwerpen zijn opgelijst onder ‘Archief’.

Onder elk thema staan teksten van de sprekers. Ze verschillen in lengte en stijl omdat het soms over een korte inbreng gaat en soms over een uitgebreidere conferentie. Sommige teksten zijn door de spreker zelf geschreven, andere werden opgenomen tijdens het Forum en daarna verwerkt. Voor meer info kan u altijd contact opnemen met het secretariaat.


Klik in de menubalk op de deelrubrieken om meer te weten te komen over de behandelde thema’s.