Een kerkenbeleidsplan – Stappenplan CRKC en IPB

kerk_open

Een kerkenbeleidsplan in 5 stappen
Een unieke kans voor een ruime dialoog

Over heel Vlaanderen zijn kerkelijke en burgerlijke overheden deze dagen druk bezig met het opstellen van kerkenbeleidsplannen. De hamvraag is telkens: welke kerken blijven onveranderd parochiekerk, welke worden ook gebruikt door andere christelijke gemeenschappen (medegebruik), welke krijgen een dubbel liturgisch en profaan gebruik (nevenbestemming), welke worden volledig onttrokken aan de eredienst (herbestemming)? Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) en het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) werkten een stappenplan uit om te komen tot een breed gedragen kerkenbeleidplan.

1. Een eerste stap is het opmaken van een pastoraal plan, een beleidsnota van de pastorale ploeg over de organisatie van de toekomstige pastorale activiteiten in de nieuwe zones, eenheden of parochies. Hieruit kan afgeleid worden welke rol de kerken in dit beleid zullen spelen, welke kerken waarvoor nodig zijn en welke dus gedeeltelijk of helemaal een andere bestemming kunnen krijgen. Op heel wat plaatsen zijn de besprekingen voor de nieuwe grotere entiteiten en hun visie op de pastoraal van de toekomst nog in volle ontwikkeling. Dan is het raadzaam om geen té drastische sluitingsscenario’s uit te tekenen die daarna nieuwe pastorale pistes zouden belemmeren.

2. Een volgende stap in de opmaak van het kerkenbeleidsplan is de opstart van de dialoog tussen de kerkelijke en gemeentelijke overheid. Idealiter kerk_openwordt aan het begin van het traject een algemeen startmoment georganiseerd waarop de kerkbesturen en parochieploegen, het centraal kerkbestuur (CKB), het schepencollege en de gemeenteraad worden geïnformeerd over de te nemen beslissingen, de timing, werkwijze, etc. Vervolgens wordt best een gezamenlijke stuurgroep met vertegenwoordigers van kerkelijke en burgerlijke kant samengesteld, die informatie verzamelt en toekomstmogelijkheden voor de verschillende kerken van de gemeente samen bespreekt. Deze stuurgroepvergaderingen worden voorbereid in en teruggekoppeld naar een kerkelijke en burgerlijke werkgroep. In de kerkelijke werkgroep zitten vertegenwoordigers (of voorzitters) van de verschillende kerkfabrieken en het CKB én de parochieploegen (minstens één afgevaardigde per kerktoren), de pastoor en deken. De diocesane beleidsvisie wordt er ingebracht door deze laatste of door een vertegenwoordiger van het bisdom. De burgerlijke werkgroep bestaat uit de burgemeester, de bevoegde schepenen en ambtenaren en vertegenwoordigers uit de verschillende fracties van de gemeenteraad. Deze werkgroepen ontwikkelen hun standpunt in overleg met hun achterban. De kerkelijke werkgroep formuleert welke rol de kerkgebouwen in de pastoraal van de toekomst zullen spelen. De burgerlijke werkgroep kan bekijken voor welke infrastructuurnoden (vb. bibliotheek, scholen, gemeenschapsruimtes, loketten, opvang, etc.) kerkgebouwen zouden kunnen dienstdoen. Om de grotere groep van parochianen en burgers te horen over de toekomst van hun kerkgebouw, kunnen tijdens de opmaak van het kerkenbeleidsplan contactmomenten in de kerken georganiseerd worden.

Parallel aan dit overleg loopt de opmaak van inventarissen per kerk. Het Agentschap Onroerend Erfgoed vraagt voor het kerkenbeleidsplan basisgegevens te verzamelen over de cultuurhistorische waarde, architecturale mogelijkheden en bouwfysische toestand van de kerken, hun ruimtelijke omgeving en actuele gebruik en eventuele interesse van nieuwe actoren voor deze gebouwen. Het CRKC biedt een sjabloon aan waarin al deze informatie eenvoudig kan worden ingepast. De verzamelde informatie in deze ‘kerkenportretten’ staat toe om op een objectievere manier een sterkte-zwakte analyse van de kerkgebouwen te kunnen maken.

Read more

IPB-adviezen Kerkenbeleidsplannen

Adviezen van het IPB-Bureau bij het opstellen van een kerkenbeleidsplan

Het IPB-Forum van 25 februari kwam samen rond de kerkenbeleidsplannen. Mgr. Herman Cosijns en de heer Jan Jaspers gaven er een inleiding. Daarna bespraken de leden in kleine groepen een voorstel van adviezen met betrekking tot het opstellen van kerkenbeleidsplannen. Vanuit het verslag van de verschillende gespreksgroepen werd de tekst van deze adviezen aangevuld en herwerkt. Op de Bureauvergadering van vorige vrijdag 17 maart werd hij verder besproken, ter stemming voorgelegd en aanvaard. Het Bureau meent met deze 6 adviezen een bijdrage te leveren aan het proces dat nu loopt om pastorale plannen en kerkenbeleidsplannen op te stellen. Het hoopt dat diocesane en lokale verantwoordelijken er zich door laten inspireren.

Read more