Werking en structuur

christa_damen

De IPB-leden zijn rooms-katholieke christenen. Ze worden afgevaardigd door christelijke organisaties en bewegingen en door de onderscheiden geledingen van de Vlaamse Kerk. Ook de bisschoppen en de secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie zijn lid.

Het IPB wordt als interdiocesane organisatie erkend door de Bisschoppenconferentie.

Het wordt gedragen door drie bestuursorganen: het Forum, het Bureau en het Dagelijks Bestuur. Hun samenstelling, bevoegdheden en mandaat worden door het Reglement van Inwendige Orde geregeld.

Het Forum is de samenkomst van alle leden van het IPB en komt een viertal keer per jaar samen.

Het Bureau is het overleg- en beslissingsorgaan bij uitstek en draagt de eindverantwoordelijkheid voor de IPB-werking.
Het is samengesteld uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de bisschop referent, monseigneur Koen Vanhoutte, de secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie en een twaalftal leden uit de verschillende afgevaardigde groepen van het Forum.
Het Bureau vergadert maandelijks.

Het Dagelijks Bestuur zorgt voor een goede dagelijkse werking van het IPB. Het bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de coördinator en 1 of 2 bureauleden.

De gehele werking wordt ondersteund door het secretariaat.

Netwerk IPB

1. Leden vanuit de BISDOMMEN

  • De Pastorale Raad Antwerpen
  • De Pastorale Raad Brugge
  • De Pastorale Raad Gent
  • De Pastorale Raad Hasselt
  • De Pastorale Raad Vlaams-Brabant
  • De Pastorale Raad Brussel-Nederlands
  • De Pastorale Raad Bisdom bij de Krijgsmacht

2. Leden vanuit ORGANISATIES, BEWEGINGEN en SECTOREN

3. GECOÖPTEERDE leden
  • Coöptaties door het Forum
  • Coöptaties door de Bisschoppenconferentie
  • Coöptaties door het Bureau

4. Bisschoppen – www.kerknet.be

Opdrachtverklaring

In Lumen Gentium, een decreet van het tweede Vaticaans Concilie, wordt over Kerk gesproken als het Volk van God. Dat wordt gevormd door de christengelovigen die allen op hun eigen wijze bijdragen tot de vervulling van de zending van de Kerk.
Samen zijn ze verantwoordelijk voor de komst van het koninkrijk van God in deze wereld.

God heeft zich geopenbaard in de betekenis van zelfmededeling, zoals ontwikkeld in Dei Verbum. “Openbaring is een aan de gang zijnde, steeds nieuw proces dat elke deelnemer persoonlijk betrekt in de communicatie. Ook de gemeenschap die voortdurend uit deze Persoon opgebouwd wordt, maakt deel uit van dit proces. Terwijl christenen Christus belijden als de ultieme openbaring van God, is deze openbaring in het geheel niet afgesloten.” God deelt zich ook vandaag mee en gaat de dialoog aan met de mens.

Op het internationaal congres voor het lekenapostolaat in Rome werd in 1967 sterk aangedrongen ernst te maken van dialoogstructuren op alle niveaus in de Kerk. Aan Vlaamse kant werd een commissie opgericht om zo’n structuur voor de Vlaamse kerkgemeenschap uit te denken. Haar voorstel werd op 26 april 1969 door de Bisschoppenconferentie aanvaard en zo kwam in 1970 het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) tot stand.

Het IPB is een interdiocesaan pastoraal overlegorgaan waarvan de samenstelling en werking kunnen vergeleken worden met die van de diocesane pastorale raden zoals ze in het kerkelijk recht omschreven zijn. In zijn exhortatie De vreugde van het evangelie van 2013 vraagt Paus Franciscus dat de bisschoppen aandachtig zouden luisteren naar wat er leeft bij de mensen. Hij nodigt hen uit om daartoe het overleg in de lokale kerken te bevorderen.

Wie zijn wij?

forum_3_juni_2017_zaal_3

Het IPB is een overlegorgaan van de katholieke Kerk in Vlaanderen. Gelovigen uit heel verschillende groepen, raden, organisaties en bewegingen brengen inzichten en bekommernissen van hun achterban binnen in het overleg. Op die manier kan het IPB luisteren naar wat in de wereld en de geloofsgemeenschap leeft en zijn ‘antennefunctie’ opnemen.
Het overleg beoogt een bijdrage te leveren in de opbouw van de kerkgemeenschap met een bijzondere aandacht voor de plaats van de leek. De thema’s houden het welzijn van de hele Kerkgemeenschap en haar zending in de samenleving voor ogen.
Dit kerkelijk bewustzijn tekent ten diepste het onderlinge gesprek en de eventuele daaropvolgende besluitvorming. Zo vervult het IPB op bescheiden wijze een ‘zenderfunctie’ door deelname aan het binnenkerkelijke en wereldlijke debat en als ‘denkplaats en oefenplaats van dialoog’.

De IPB-leden komen vier maal per jaar samen om te zoeken hoe ze, vanuit het evangelie, de Traditie en hun dagelijks leven een antwoord kunnen bieden op de uitdagingen en vragen van vandaag.

Als netwerk van geëngageerde rooms-katholieke christenen draagt het IPB bij tot ontmoeting, uitwisseling, overleg en meningsvorming.
Dit resulteert in:
– onderlinge verrijking, bemoediging en bevraging;
– betere toerusting om het eigen christen zijn waar te maken op de plaats waar ieder leeft en werkt;
– grotere aandacht voor knelpunten en vragen in Kerk of samenleving;
– terugkoppeling naar de eigen achterban door de leden;
– een stem van getuigende christenen op het publieke forum.

forum_3_juni_2017_zaal_3 forum_25_februari_2017_gespreksgroep

forum_3_december_2016_pauze_2 forum_3_juni_2017_zaal_2

forum_3_december_2016_gespreksgroep forum_1_oktober_2016_zaal

studiedag_llg_24_oktober_2015_zaal studiedag_llg_24_oktober_2015_zaal_3