Werking en structuur

christa_damen

De IPB-leden zijn rooms-katholieke christenen. Ze worden afgevaardigd door christelijke organisaties en bewegingen en door de onderscheiden geledingen van de Vlaams Kerk. Ook de bisschoppen en de secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie zijn lid.

Het IPB wordt als interdiocesane organisatie erkend door de Bisschoppenconferentie.

Het wordt gedragen door drie bestuursorganen: het Forum, het Bureau en het Dagelijks Bestuur. Hun samenstelling, bevoegdheden en mandaat worden door het Reglement van Inwendige Orde geregeld.

Het Forum is de samenkomst van alle leden van het IPB en komt een viertal keer per jaar samen.

Het Bureau is het overleg- en beslissingsorgaan bij uitstek en draagt de eindverantwoordelijkheid voor de IPB-werking.
Het is samengesteld uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de bisschop referent, mgr. Luc Van Looy, de secretaris-generaal van de BC en 12 leden uit de verschillende geledingen van het Forum.
Het Bureau vergadert maandelijks.

Het Dagelijks Bestuur zorgt voor een goede dagelijkse werking van het IPB. Het bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de coördinator en 1 of 2 bureauleden.

De gehele werking wordt ondersteund door het secretariaat.