Ipb Over Ons Visie

Over IPB

Onze Visie

Het IPB is een interdiocesaan overlegorgaan van de katholieke Kerk in Vlaanderen.
Deze website bundelt de verschillende aspecten van onze werking. Je vindt er informatie over de voorbije forumbijeenkomsten, onze standpunten in diverse media, de vorige edities van ons tijdschrift Transparant en een overzicht van onze publicaties. Leden kunnen inloggen op het intranet voor extra informatie.

Als dialoogplatform voor de Kerk in Vlaanderen fungeert ze als antenne en zender voor kerkelijke en maatschappelijke thema’s. Als interdiocesaan overlegorgaan bekleedt het IPB een unieke positie omwille van zijn samenstelling. Vertegenwoordigers uit de verschillende bisdommen, de middenveldorganisaties, kerkelijke diensten en bewegingen ontmoeten er elkaar.

Het Forum is de samenkomst van de leden van het IPB. Er zijn stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden. De leden engageren zich om het Forum gestalte te geven door hun deskundigheid in te brengen en met elkaar in gesprek te gaan. Ze zorgen mee voor de doorstroming van de resultaten van het overleg van het IPB naar hun eigen achterban.

In een open en respectvolle dialoog worden tijdens de bijeenkomsten zowel kerkelijke als maatschappelijke thema’s besproken. De thema’s worden meestal ingeleid door experten waarna een gezamenlijke reflectie volgt. Leden kunnen op die manier nieuwe inzichten en aandachtspunten meenemen naar hun organisatie of achterban. Ze krijgen ook de kans om zelf bekommernissen en initiatieven kenbaar te maken. Zo houdt het IPB de vinger aan de pols en fungeert als antenne en zender.

Een synodale werkwijze zorgt ervoor dat de reflectie voor bepaalde thema’s ook leidt tot besluitvorming. Door tijd te nemen om tot een gemeenschappelijke onderscheiding te komen, geeft het IPB uitdrukking aan wat er leeft in het Volk Gods (sensus fidei) en schrijft het zich in binnen een bredere dynamiek van een levende geloofsgemeenschap.

Reglement van Interne Orde (RIO)

De vereniging is ingebed in de vzw Interdiocesaan Centrum en wordt als interdiocesaan orgaan erkend door de Bisschoppenconferentie. Ze wordt gedragen door drie bestuursorganen, het Forum, het Bureau en het Dagelijks Bestuur. Hun samenstelling, bevoegdheden en mandaat worden door dit Reglement voor Inwendige Orde geregeld.

Onze doelstellingen voor 2021-2025

Strategische doelstellingen

 1. Platform zijn voor dialoog voor de Kerk in Vlaanderen
 2. Antenne en zender zijn voor kerkelijke en maatschappelijke thema’s
 3. Netwerk zijn en aan netwerking doen
 4. Een kwaliteitsvolle organisatie zijn

Operationele doelstellingen met actie- of aandachtspunten

 1. Platform zijn voor dialoog voor de Kerk in Vlaanderen
  1.  Fora met leken, diakens, priesters en religieuzen organiseren
   • Format en werkwijze kiezen die een synodaal traject mogelijk maken
   • Thema’s zowel kerkelijk als maatschappelijk: planning op korte en middellange termijn, inspelen op vragen
   • Genodigden in functie van het thema en traject
  2.  Overleg met de Vlaamse bisschoppen onderhouden
   • Jaarlijks verwachtingen en mogelijkheden tot samenwerking uitwisselen in een ontmoeting tussen bisschoppen en voorzitter/coördinator IPB
   • Regelmatig communiceren via bisschop-referent en secretaris-generaal BC
  3. Waken over de samenstelling van het IPB
   • Gesprekspartners in de verschillende bisdommen identificeren
   • Nieuwe groepen, organisaties uitnodigen – criteria omschrijven voor lidmaatschap
   • Opvolgen of de mandaten ingevuld zijn
 2. Antenne en zender zijn voor kerkelijke en maatschappelijke thema’s
  1. Faciliteren dat leden de actualiteit die christenen appelleert, binnenbrengen
   • Maandelijks agendapunt op de bureauvergaderingen
   • Inbreng tijdens Forumbijeenkomst via pastorale info en als item op evaluatieblad
   • Specifieke verantwoordelijkheid van de voorzitter, coördinator en het Dagelijks Bestuur
  2. Overleg en onderzoek opzetten om visie te ontwikkelen over belangrijke actuele thema’s via
   • Forumbijeenkomsten
   • Ad hoc werkgroepen
   • Tijdelijke projecten met buitengewone financiering
  3. Communiceren van besluiten en resultaten in verschillende vormen (artikels, adviezen, aandachtspunten, oproepen, standpunten…)
   • Intern via de eigen structuren naar de leden en hun achterban
   • Via Kerknet, bisdombladen, KERK&leven, Tertio
   • Via website, tijdschrift Transparant, publicaties, aanwezigheid op sociale netwerken
   • Ad hoc persberichten via de voorzitter
 3. Netwerk zijn en aan netwerking doen
  1. Gelegenheid geven aan de leden om elkaar interdiocesaan te ontmoeten
   • Tijdens de bijeenkomsten ruimte scheppen voor gebed en geloofscommunicatie
   • Kansen bieden voor informeel contact: koffiepauzes, receptie, gemeenschappelijke maaltijd
  2. Informatie-uitwisseling met de ledenorganisaties stimuleren
   • Waar mogelijk beroep doen op hun expertise
   • Informatiedoorstroming over de IPB-activiteiten door de leden zelf stimuleren
   • Occasionele bevraging van ledenorganisaties
  3. Relatie uitbouwen met kerkbetrokkenen in Vlaanderen
   • Contacten met diocesane en interdiocesane structuren
   • Profilering IPB via voorzitter
   • Occasioneel een studie- en ontmoetingsdag organiseren voor een breed publiek
  4. Relatie uitbouwen met andere christelijke denominaties in Vlaanderen
   • Vertegenwoordigers de kans geven waarnemend lid worden
  5. Als IPB betrokken zijn bij
   • Relevante organisaties: ELF, CIL, KADOC, KU Leuven Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, UCSIA …
   • Ingaan op uitnodigingen aan het IPB gericht
  6. Samenwerken met onderzoeks- en vormingscentra
   • Expertise aantrekken via werkgroepen en stuurgroepen
   • Gezamenlijke studiedagen organiseren
 4. Een kwaliteitsvolle organisatie zijn
  1. Planmatig werken, regelmatig evalueren en waar nodig bijsturen
   • Evaluatie na elk Forum
   • Operationele doelstellingen en aandachtspunten formuleren en opvolgen
  2. Zorg dragen voor een gezonde financiële situatie
   • Gesprek aangaan met de bisschoppen
   • Fondsen werven via Transparant
   • Streven naar een begroting in evenwicht
   • Projecten aanvragen
   • Sponsors zoeken met ethische principes in christelijk perspectief
  3. Aandacht hebben voor de professionalisering van de medewerkers
   • Bijwonen van studiedagen en vorming
   • Functioneringsgesprek met medewerkers door de voorzitter